Środa, 16 października 2019 r.

  MENU PRZEDMIOTOWEStrona główna / Zamówienia Publiczne / ArchiwumInformację utworzył(a): Stanisława Mędrala
Data utworzenia: 2012-02-23 08:30:19
Wykonanie zadań inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji ogrzewania i wentylacji budynku spichlerza w Łosiowie

,Wykonanie zadań inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji ogrzewania i wentylacji budynku spichlerza w Łosiowie zgodnie z dokumentacją projektową i kosztorysową dostępną w siedzibie Zamawiającego : Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 49-330 Łosiów, ul. Główna 1.
Szczegółowy zakres czynności Inwestora Zastępczego
przy realizacji inwestycji ogrzewania i wentylacji budynku spichlerza w Łosiowie


1. Przekazanie wykonawcom kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy,
2. Nadzór inwestorski przy realizacji Inwestycji nad wszystkimi branżami (budowlana, sanitarna i elektryczna), zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami:
a) prace budowlane zgodnie z projektem i kosztorysem ogrzewania i wentylacji spichlerza w Łosiowie, wykonywane we własnym zakresie Zleceniodawcy
b) prace instalacyjne urządzeń i technologiczne zgodnie z projektem i kosztorysem ogrzewania i wentylacji spichlerza w Łosiowie
3. Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. pożarowych bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji,
4. Wykonanie projektów budowlanych robót dodatkowych niezbędnych do realizacji inwestycji wraz z zapewnieniem ich wykonawstwa
5. Zapewnienie kierownika budowy do realizacji inwestycji zgodnie z warunkiem w uzyskanej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę
6. Sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych Zadania Inwestycyjnego pod względem merytorycznym i rachunkowym,
7. Bieżące pisemne informowanie Zamawiającego o przebiegu realizacji Zadania Inwestycyjnego,
8. Prowadzenie narad roboczych na terenie realizacji Inwestycji,
9. Przeprowadzanie odbiorów rozliczeń częściowych realizacji Zadania Inwestycyjnego,
10. Przygotowanie materiałów do odbioru końcowego Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego Inwestycji oraz dokonanie odbioru końcowego Inwestycji,
11. Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jeżeli będzie to uwarunkowane w decyzji o pozwoleniu na budowę
12. Rozliczenie końcowe Inwestycji,
13. Przekazanie użytkownikowi Inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym zdatnym do natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania,
14. Występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i przed sądami, w sprawach wynikających z realizacji Inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw,
15. Naliczanie i egzekwowanie w imieniu Zamawiającego kar umownych i/lub odszkodowań od wykonawców oraz dostawców i niezwłoczne przekazywanie ich Zamawiającemu,
16. Przeprowadzenie przeglądów pogwarancyjnych Inwestycji i po okresie rękojmi.
17. Archiwizację korespondencji i dokumentacji i przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu Inwestycji lub rozwiązaniu Niniejszej umowy.
18. Dokonywanie zestawień materiałów do zakupu w celu realizacji robót wykonywanych we własnym zakresie Zleceniodawcy Pkt.2.a).

20. Realizacja zadań nie ujętych w projekcie ogrzewania i wentylacji i pozwoleniu na budowę, a niezbędnych do przekazania obiektu Zleceniodawcy do użytkowania:

a) przyłącze wody i kanalizacji do pomieszczeń technologicznych w budynku spichlerza

b) instalacje elektryczne do urządzeń technologicznych w ramach zadania inwestycyjnego

21.Terminy wykonania robót:

a) termin rozpoczęcia 15.03.2012 r.
b) termin zakończenia robót budowlanych 30.04.2012 r.
c) termin zakończenia robót instalacyjnych i technologicznych 31.05.2012 r.Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/Zapytanie-cenowe-SP.pdf"


Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/Przedmiot-zamowienia-SP.pdf"


Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/Wzor-oferty-SP.pdf"Informację opublikował(a): Wojciech Dąbrowski
Data publikacji: 2012-02-23 08:30:19


Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Chruszczewska
Data modyfikacji: 2017-06-12 13:39:59Liczba odwiedzin dzisiaj: 35
Ostatnia modyfikacja zawartości: 11-10-2019, 13:20:47

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
49-330 Łosiów, ul. Główna 1, tel.: 77 / 4125 297, 4125 327, faks: 77 / 412 53 68
strona www: www.oodr.pl, e-mail: bip@oodr.pl
NIP: 747-10-02-433, REGON: 004515965