Biuletyn używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka prywatności
Polityka plików "Cookies"
AKCEPTUJĘ
Środa, 03 czerwca 2020 r.

  MENU PRZEDMIOTOWEStrona główna / Zamówienia Publiczne / ArchiwumInformację utworzył(a): Jan Wróblewski
Data utworzenia: 2012-04-26 11:44:11
Łosiów: Usługa przygotowywania, dostarczania oraz podawania posiłków dla uczestników konferencji pn. (EURO RAPS 2012)

Łosiów: Usługa przygotowywania, dostarczania oraz podawania posiłków dla uczestników konferencji pn. (EURO RAPS 2012) połączonej z warsztatami polowymi.

Numer ogłoszenia: 134062 - 2012; data zamieszczenia: 26.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie , ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, woj. opolskie, tel. 77 4 125 297, faks 77 4 125 368.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.oodr.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przygotowywania, dostarczania oraz podawania posiłków dla uczestników konferencji pn. (EURO RAPS 2012) połączonej z warsztatami polowymi..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania, dostarczania oraz podawania posiłków dla uczestników konferencji pn. (EURO RAPS 2012) połączonej z warsztatami polowymi: 1) poczęstunek w plenerze dla uczestników konferencji i warsztatów polowych na 150 osób, 2) poczęstunek kawowy dla 200 osób, 3) poczęstunek dla uczestników konferencji (VIP) na 50 osób. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy - załączniku nr 6 do SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1, 55.32.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.05.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu (lub wykonywaniu - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech usług odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż 10 tyś. PLN brutto. Za usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia uważa się usługi przygotowania, dostarczania i podawania posiłku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: a) zmiany osób reprezentujących strony umowy upoważnionych do dokonywania określonych czynności w przypadku zmian organizacyjnych lub personalnych powodujących konieczność dokonania tych zmian, b) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, c) zmiany terminu realizacji zamówienia na skutek zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej uniemożliwiających terminową realizację zamówienia. Za takie okoliczności uznaje się w szczególności zdarzenia losowe (np. wichura, pożar, powódź, wypadek drogowy itp.), niewynikające z zaniedbań którejś ze stron. Zmiany mogą nastąpić na pisemny wniosek każdej ze stron, zawierający uzasadnienie ww. okoliczności oraz wskazanie propozycji zmiany w umowie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.oodr.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ul. Główna 1 49-330 Łosiów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.05.2012 godzina 10:30, miejsce: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ul. Główna 1 49-330 Łosiów SEKRETARIAT.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PROW na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/SIWZ-EuroRaps.pdf"


Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/SWIZ-EuroRaps-zal-nr1.pdf"


Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/SIWZ-EuroRaps-zal-nr2.pdf"


Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/SWIZ-EuroRaps-zal-nr3.pdf"


Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/SIWZ-EuroRaps-zal-nr4.pdf"


Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/SIWZ-EuroRaps-zal-nr5.pdf"


Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/SIWZ-EuroRaps-zal-nr6.pdf"
Informację opublikował(a): Wojciech Dąbrowski
Data publikacji: 2012-04-26 11:44:11


Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Chruszczewska
Data modyfikacji: 2017-06-12 13:45:37Liczba odwiedzin dzisiaj: 112
Ostatnia modyfikacja zawartości: 02-06-2020, 09:04:01

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
49-330 Łosiów, ul. Główna 1, tel.: 77 / 4125 297, 4125 327, faks: 77 / 412 53 68
strona www: www.oodr.pl, e-mail: bip@oodr.pl
NIP: 747-10-02-433, REGON: 004515965