Biuletyn używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka prywatności
Polityka plików "Cookies"
AKCEPTUJĘ
Środa, 03 czerwca 2020 r.

  MENU PRZEDMIOTOWEStrona główna / Zamówienia Publiczne / ArchiwumInformację utworzył(a): Jan Wróblewski
Data utworzenia: 2012-05-25 08:34:25
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Numer ogłoszenia: 170500 - 2012

Łosiów: Usługa przygotowywania, dostarczania oraz podawania posiłków dla uczestników konferencji pn. (EURO RAPS 2012) połaczonej z warsztatami polowymi. Nr sprawy DP/ZP/1/12
Numer ogłoszenia: 170500 - 2012; data zamieszczenia: 24.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 134062 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, woj. opolskie, tel. 77 4 125 297, faks 77 4 125 368.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przygotowywania, dostarczania oraz podawania posiłków dla uczestników konferencji pn. (EURO RAPS 2012) połaczonej z warsztatami polowymi. Nr sprawy DP/ZP/1/12.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania, dostarczania oraz podawania posiłków dla uczestników konferencji pn. (EURO RAPS 2012) połaczonej z warsztatami polowymi: 1) poczestunek w plenerze dla uczestników konferencji i warsztatów polowych na 150 osób, 2) poczestunek kawowy dla 200 osób, 3) poczestunek dla uczestników konferencji (VIP) na 50 osób. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załaczniku nr 1 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1, 55.32.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PROW na lata 2007-2013. Instytucja Zarzadzajaca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• CATERMED S.A, ul. Ks. Siemaszki 15 A, 31-201 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9305,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 4540,50
• Oferta z najniższą ceną: 4540,50 / Oferta z najwyższą ceną: 9880,00
• Waluta: PLN.Informację opublikował(a): Wojciech Dąbrowski
Data publikacji: 2012-05-25 08:34:25


Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Chruszczewska
Data modyfikacji: 2017-06-12 13:45:59Liczba odwiedzin dzisiaj: 121
Ostatnia modyfikacja zawartości: 02-06-2020, 09:04:01

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
49-330 Łosiów, ul. Główna 1, tel.: 77 / 4125 297, 4125 327, faks: 77 / 412 53 68
strona www: www.oodr.pl, e-mail: bip@oodr.pl
NIP: 747-10-02-433, REGON: 004515965