Biuletyn używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka prywatności
Polityka plików "Cookies"
AKCEPTUJĘ
Środa, 03 czerwca 2020 r.

  MENU PRZEDMIOTOWEStrona główna / Zamówienia Publiczne / ArchiwumInformację utworzył(a): Jan Wróblewski
Data utworzenia: 2012-09-14 11:01:59
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi Numer ogłoszenia: 347864 - 2012

Łosiów: Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników szkoleń operacji szkoleniowej -Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego - w ramach działania - Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Numer ogłoszenia: 347864 - 2012; data zamieszczenia: 14.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 285052 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, woj. opolskie, tel. 77 4 125 297, faks 77 4 125 368.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników szkoleń operacji szkoleniowej -Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego - w ramach działania - Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu, dostarczaniu i podawaniu posiłków dla uczestników szkoleń operacji szkoleniowej - Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego - w ramach działania - Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy - załączniku nr 6 do SIWZ...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1, 55.32.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Operacja szkoleniowa - Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego - w ramach działania - Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00001-6900-FA1900365/11, zawartą pomiędzy Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu a Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.09.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Handel i Usługi Gastronomiczne Elżbieta Sobótka, Pl. Wolności 15, 49-345 Skorogoszcz., kraj/woj. opolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58914,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 19026,00
• Oferta z najniższą ceną: 19026,00 / Oferta z najwyższą ceną: 58086,00
• Waluta: PLN.Informację opublikował(a): Agnieszka Chruszczewska
Data publikacji: 2012-09-14 11:01:59


Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Chruszczewska
Data modyfikacji: 2017-06-12 13:47:31Liczba odwiedzin dzisiaj: 106
Ostatnia modyfikacja zawartości: 02-06-2020, 09:04:01

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
49-330 Łosiów, ul. Główna 1, tel.: 77 / 4125 297, 4125 327, faks: 77 / 412 53 68
strona www: www.oodr.pl, e-mail: bip@oodr.pl
NIP: 747-10-02-433, REGON: 004515965