Biuletyn używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka prywatności
Polityka plików "Cookies"
AKCEPTUJĘ
Środa, 03 czerwca 2020 r.

  MENU PRZEDMIOTOWEStrona główna / Zamówienia Publiczne / ArchiwumInformację utworzył(a): Wojciech Dąbrowski
Data utworzenia: 2012-12-14 11:05:39
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi Numer ogłoszenia: 511052 - 2012

Łosiów: Usługa przygotowywania, dostarczania oraz podawania posiłków dla uczestników konferencji i konkursów organizowanych przez D.P. w 2013 roku..
Numer ogłoszenia: 511052 - 2012; data zamieszczenia: 14.12.2012


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 446442 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, woj. opolskie, tel. 77 4 125 297, faks 77 4 125 368.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przygotowywania, dostarczania oraz podawania posiłków dla uczestników konferencji i konkursów organizowanych przez D.P. w 2013 roku...
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przygotowywaniu, dostarczaniu oraz podawaniu posiłków dla uczestników konferencji i konkursów organizowanych przez D.P. w 2013 roku tj.: 1) poczęstunku dla uczestników Konkursu Złoty Kłos dla 100 osób, 2) poczęstunku dla uczestników konferencji Trzoda chlewna dla100 osób, 3) poczęstunku dla uczestników konferencji pszczelarskiej dla 120 osób, 4) poczęstunku dla uczestników konferencji EURO RZEPAK dla 300 osób, 5) poczęstunku dla uczestników konferencji Dzień Buraka dla 100 osób, 6) poczęstunku w plenerze dla uczestników konferencji Dzień Kukurydzy dla 450 osób, 7) poczęstunku dla uczestników Konkursu Super Mleko dla 100 osób. Skrót D.P. oznacza Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1, 55.32.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Restauracja AB P.H.U. Halina Lewczak, 49-340 Lewin Brzeski, ul. Narutowicza 13., 49-340 Lewin Brzeski, kraj/woj. opolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43378,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 31215,00
• Oferta z najniższą ceną: 525,20 / Oferta z najwyższą ceną: 57790,00
• Waluta: PLN.Informację opublikował(a): Jan Wróblewski
Data publikacji: 2012-12-14 11:05:39


Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Chruszczewska
Data modyfikacji: 2017-06-12 13:48:57Liczba odwiedzin dzisiaj: 112
Ostatnia modyfikacja zawartości: 02-06-2020, 09:04:01

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
49-330 Łosiów, ul. Główna 1, tel.: 77 / 4125 297, 4125 327, faks: 77 / 412 53 68
strona www: www.oodr.pl, e-mail: bip@oodr.pl
NIP: 747-10-02-433, REGON: 004515965