Środa, 16 października 2019 r.

  MENU PRZEDMIOTOWEStrona główna / Zamówienia Publiczne / ArchiwumInformację utworzył(a): Jan Wróblewski
Data utworzenia: 2012-12-19 12:12:54
Numer ogłoszenia: 519190 - 2012

Łosiów: Druk i dostawa gazety Kurier Rolniczy.
Numer ogłoszenia: 519190 - 2012; data zamieszczenia: 19.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie , ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, woj. opolskie, tel. 77 4 125 297, faks 77 4 125 368.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.oodr.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk i dostawa gazety Kurier Rolniczy..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa gazety Kurier Rolniczy: a) gazeta Kurier Rolniczy jest czasopismem specjalistycznym, b) parametry: format - A4 ilość stron każdego numeru (także podwójnego) średnio 40 (min. 36 - max. 44). papier: okładka - kreda błysk 150g, środek - kreda mat 90 g/m2 kolorystyka CMYK, pełny kolor czasopismo zszywane na 2 zszywki pliki przekazywane do drukarni w formacie PDF - rozdzielczość 300 dpi, poprzez serwer FTP., technika druku z wykorzystaniem technologii CTP c) nakład miesięczny - 2 800 egzemplarzy każdego numeru (+/- 10 egzemplarzy), w tym jeden numer łączony (lipiec-sierpień) ukazujący się w lipcu; nakład roczny - maksymalnie 30 800 egz. (maksymalnie 61 600 egz./2 lata). d) w ramach druku 22 wydań gazety przewidziany jest druk 8 wydań z wkładką (4 wkładki w ciągu roku). Łączny nakład roczny wkładki - maksymalnie 11 200 egz. (maksymalnie 22 400 egz./2 lata). Wkładka ukazywałaby się raz na kwartał, e) parametry wkładki do jednego wydania: 4 str. A4 czarno-białe, papier offset 90 g, nakład 2800 szt. każda wkładka (+/- 10 egzemplarzy). f) termin wykonania zamówienia - od stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. ( zamówienie obejmuje wydania od nr 2/2013 do nr 1/2015). g) gazeta ukazuje się przed końcem miesiąca poprzedzającego wydanie kolejnego numeru . h) pakowanie: w paczki po 50 szt., w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem i) dostawa gazety na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego (OODR, Łosiów, ul. Główna 1)..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu (lub wykonywaniu - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch (2) usług odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 tyś. PLN brutto łącznie. Za usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia uważa się usługi druku i dostawy wydawnictw.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiany osób reprezentujących strony umowy upoważnionych do dokonywania określonych czynności w przypadku zmian organizacyjnych lub personalnych powodujących konieczność dokonania tych zmian, zmiana adresu Zamawiającego lub Wykonawcy), b) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, c) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, d) zmiany terminu realizacji zamówienia na skutek zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej uniemożliwiających terminową realizację zamówienia. Za takie okoliczności uznaje się w szczególności zdarzenia losowe (np. wichura, pożar, powódź, wypadek drogowy itp.), niewynikające z zaniedbań którejś ze stron. e) zmiany terminu wykonania zamówienia na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Zamawiającego, niemożliwych uprzednio do przewidzenia np. opóźnienie w otrzymaniu przez Zamawiającego materiałów do druku od podmiotów trzecich. Zmiany mogą nastąpić na pisemny wniosek każdej ze stron, zawierający uzasadnienie ww. okoliczności oraz wskazanie propozycji zmiany w umowie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.oodr.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ul. Główna 1 49-330 Łosiów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.01.2013 godzina 10:30, miejsce: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ul. Główna 1 49-330 Łosiów Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/Druk-ogloszenie.pdf"
Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/Druk-SIWZ.pdf"
Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/Druk-Zal1.pdf"
Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/Druk-Zal2.pdf"
Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/Druk-Zal3.pdf"
Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/Druk-Zal4.pdf"
Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/Druk-Zal5.pdf"Informację opublikował(a): Wojciech Dąbrowski
Data publikacji: 2012-12-19 12:12:54


Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Chruszczewska
Data modyfikacji: 2017-06-12 13:49:14Liczba odwiedzin dzisiaj: 35
Ostatnia modyfikacja zawartości: 11-10-2019, 13:20:47

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
49-330 Łosiów, ul. Główna 1, tel.: 77 / 4125 297, 4125 327, faks: 77 / 412 53 68
strona www: www.oodr.pl, e-mail: bip@oodr.pl
NIP: 747-10-02-433, REGON: 004515965