Środa, 16 października 2019 r.

  MENU PRZEDMIOTOWEStrona główna / Zamówienia Publiczne / ArchiwumInformację utworzył(a): Jan Wróblewski
Data utworzenia: 2013-01-14 10:43:45
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: przetarg 519190 - 2012

Na podstawie art. 92 ustawy zadnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - zwaną dalej „Ustawą Pzp”, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Druk i dostawa gazety „Kurier Rolniczy”, nr sprawy MW/ZP/4/12 wpłynęło dziesięć (10) ofert. Poniższa tabela przedstawia zestawienie wszystkich ofert z podaniem nr oferty, nazwy i adresu wykonawcy, ceny oferty brutto, liczbę uzyskanych punktów w kryterium oceny ofert: cena, Wykonawców, których oferty zostały odrzucone, Wykonawców wykluczonych z postępowania oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/druk.pdf"Informację opublikował(a): Wojciech Dąbrowski
Data publikacji: 2013-01-14 10:43:45


Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Chruszczewska
Data modyfikacji: 2017-06-12 14:04:04Liczba odwiedzin dzisiaj: 39
Ostatnia modyfikacja zawartości: 11-10-2019, 13:20:47

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
49-330 Łosiów, ul. Główna 1, tel.: 77 / 4125 297, 4125 327, faks: 77 / 412 53 68
strona www: www.oodr.pl, e-mail: bip@oodr.pl
NIP: 747-10-02-433, REGON: 004515965