Biuletyn używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka prywatności
Polityka plików "Cookies"
AKCEPTUJĘ
Środa, 03 czerwca 2020 r.

  MENU PRZEDMIOTOWEStrona główna / Zamówienia Publiczne / ArchiwumInformację utworzył(a): Jan Wróblewski
Data utworzenia: 2013-02-15 09:04:48
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi Numer ogłoszenia: 62874 - 2013

Łosiów: Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników szkoleń operacji szkoleniowej -Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego - w ramach działania - Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Numer ogłoszenia: 62874 - 2013; data zamieszczenia: 15.02.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, woj. opolskie, tel. 77 4 125 297, faks 77 4 125 368.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników szkoleń operacji szkoleniowej -Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego - w ramach działania - Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu, dostarczaniu i podawaniu posiłków dla uczestników szkoleń operacji szkoleniowej - Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego - w ramach działania - Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1, 55.32.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Operacja szkoleniowa - Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego - w ramach działania - Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00001-6900-FA1900365/11, zawartą pomiędzy Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu a Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA...
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Roman Sobótka Esencja Smaku, ul. Sikorskiego 3, 49-340 Lewin Brzeski, kraj/woj. opolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5444,45 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 4872,00
• Oferta z najniższą ceną: 0,00 / Oferta z najwyższą ceną: 0,00
• Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
• 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
• 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Wykonawca Handel i Usługi Gastronomiczne Elżbieta Sobótka, ul.Pl. Wolności 15, 49-345 Skorogoszcz, z którym została zawarta umowa o świadczenie usług cateringowych nr ZM-RU-22-12, z dnia 13.09.2012r. zmarł w dniu 7.02.2013 r., co skutkuje wygaśnięciem przedmiotowej umowy. O fakcie tym Zamawiający dowiedział się w dniu 11 lutego 2013 r., natomiast potwierdzoną informację na piśmie uzyskał w dniu 12 lutego 2013 r. Przedmiot ww. umowy obejmował świadczenie usług cateringowych podczas najbliższych szkoleń w ramach operacji szkoleniowej - Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego - w ramach działania - Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, odbywających się w dn. 14,15,19,20,21,22,26,27 luty 2013 roku. Mając na uwadze wskazane wyżej terminy szkoleń brak jest możliwości zastosowania innego trybu udzielania zamówienia na świadczeniu usług cateringowych podczas ww. szkoleń, w tym w szczególności nie ma możliwości zastosowania któregokolwiek z trybów konkurencyjnych (przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego) ani negocjacji z ogłoszeniem, gdyż uwzględniając minimalny czas niezbędny na przeprowadzenie ww. postępowań brak jest możliwości zawarcia umowy na świadczenie usług cateringowych przed terminem ww. szkoleń.
Informację opublikował(a): Jan Wróblewski
Data publikacji: 2013-02-15 09:04:48


Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Chruszczewska
Data modyfikacji: 2017-06-13 09:00:29Liczba odwiedzin dzisiaj: 105
Ostatnia modyfikacja zawartości: 02-06-2020, 09:04:01

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
49-330 Łosiów, ul. Główna 1, tel.: 77 / 4125 297, 4125 327, faks: 77 / 412 53 68
strona www: www.oodr.pl, e-mail: bip@oodr.pl
NIP: 747-10-02-433, REGON: 004515965