Biuletyn używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka prywatności
Polityka plików "Cookies"
AKCEPTUJĘ
Środa, 03 czerwca 2020 r.

  MENU PRZEDMIOTOWEStrona główna / Zamówienia Publiczne / ArchiwumInformację utworzył(a): Jan Wróblewski
Data utworzenia: 2013-02-18 12:28:30
Numer ogłoszenia: 65866 - 2013

Łosiów: Dostawa paliw dla OODR Łosiów.
Numer ogłoszenia: 65866 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie , ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, woj. opolskie, tel. 77 4 125 297, faks 77 4 125 368.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www. oodr.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw dla OODR Łosiów.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (sprzedaż) oleju napędowego i etyliny Pb95 na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie przeznaczonych do samochodów, sprzętu i maszyn rolniczych. 2. Zamawiający szacuje, że w okresie obowiązywania umowy zakupi następujące ilości paliw: a) etylina Pb95 - 8000 litrów b) olej napędowy - 12000 litrów 3. Ilości poszczególnych rodzajów paliwa podanych przez Zamawiającego w pkt 2, są ilościami planowanymi, a ich rzeczywista wielkość zostanie określona sukcesywnie w okresie trwania umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego zmniejszenia ilości zamówienia w stosunku do zapotrzebowania określonego w pkt 2. Z podanej ilości litrów paliwa Zamawiający gwarantuje wykorzystanie, co najmniej 60% podanej ilości. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości litrów paliwa w stosunku do założonych wielkości, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 3. Tankowanie paliwa do samochodów odbywać się będzie doraźnie na stacjach paliw Wykonawcy w miarę potrzeb Zamawiającego, a do sprzętu i maszyn rolniczych paliwo będzie dostarczane do siedziby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, (ul. Główna 1, 49-330 Łosiów). 4.Wykonawca zapewni możliwość tankowania paliwa, na co najmniej jednej (1) stacji paliw, znajdującej się w odległości do 15 km od siedziby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie (ul. Główna 1, 49-330 Łosiów), odległość liczona drogami publicznymi. 5. Cena za zakup 1 l etyliny Pb95 i 1 l oleju napędowego będzie zmienna i ustalana będzie jako średnia cena paliw w układzie rozliczeniowym dwutygodniowym (dwa razy w miesiącu, co dwa tygodnie) z uwzględnieniem stałego poziomu upustu. W przypadku, gdy Wykonawca posiada więcej niż jedną stację, zapewni jednakowe warunki zakupu paliw na wszystkich swoich stacjach oraz umożliwi Zamawiającemu korzystanie z całej sieci stacji paliw z zastrzeżeniem pkt 4. 6. Wykonawca zagwarantuje, że paliwa posiadać będą własności fizykochemiczne gwarantujące odpowiednią jakość oraz spełniać będą wymagania określone przepisami i obowiązującymi normami. 7. W przypadku wątpliwości, co do jakości paliwa Zamawiający zleci wykonanie badań paliwa w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia przez laboratorium niezgodności z obowiązującymi normami kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca. Ponadto Wykonawca pokryje koszty związane z usunięciem ewentualnych awarii układu napędowego samochodów, maszyn i sprzętu rolniczego zasilanych tym paliwem, pokryje wszelkie koszty związane z oczyszczeniem układu napędowego samochodów, maszyn i sprzętu rolniczego. Niezależnie od tego Wykonawca zobowiązuje się dokonać wymiany wadliwego paliwa na właściwe, bez dodatkowego wynagrodzenia. 8. Do każdej faktury należy załączyć certyfikat jakości paliwa. 9. Należności za zakupione paliwo regulowane będą w formie bezgotówkowej, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Fakturowanie Zamawiającego następuje jedynie za udokumentowane faktyczne dostawy, tj. olej napędowy i etylinę Pb95 do Zamawiającego według średniej ceny tych paliw obowiązujących w dwutygodniowym okresie rozliczeniowym(dwa razy w miesiącu, co dwa tygodnie) z uwzględnieniem oferowanego upustu. Do faktury dołączane będzie każdorazowo zestawienie dostarczonego paliwa do poszczególnych pojazdów, datami tankowań oraz wyliczeniem średniej ceny paliw do fakturowania w dwutygodniowym okresie rozliczeniowym. 10. Wykonawca zobowiązuje się do wydania paliwa tylko do pojazdów Zamawiającego, których wykaz zostanie dostarczony na stacje paliw po podpisaniu umowy. 11. Zamawiający zastrzega, że ilość samochodów, maszyn i sprzętu rolniczego użytkowana obecnie przez Zamawiającego w czasie trwania umowy może ulec zmianie.
  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.
  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2014.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Warunek uznany zostanie za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada stosowne uprawnienia - aktualną koncesję, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Warunek uznany zostanie za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada, co najmniej jedną (1) stację paliw w odległości nie większej niż 15 km od siedziby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie (ul. Główna 1, 49-330 Łosiów), na której Zamawiający będzie tankował paliwo, odległość liczona drogami publicznymi.
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiany osób reprezentujących strony umowy upoważnionych do dokonywania określonych czynności w przypadku zmian organizacyjnych lub personalnych powodujących konieczność dokonania tych zmian, zmiana adresu Zamawiającego lub Wykonawcy), b) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, c) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, d) zmiany terminu realizacji zamówienia na skutek zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej uniemożliwiających terminową realizację zamówienia. Za takie okoliczności uznaje się w szczególności zdarzenia losowe (np. wichura, pożar, powódź, wypadek drogowy itp.), niewynikające z zaniedbań którejś ze stron. Zmiany mogą nastąpić na pisemny wniosek każdej ze stron, zawierający uzasadnienie ww. okoliczności oraz wskazanie propozycji zmiany w umowie.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.oodr.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ul. Główna 1 49-330 Łosiów pok.303.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.02.2013 godzina 10:30, miejsce: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ul. Główna 1 49-330 Łosiów Sekretariat.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie  Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/Paliwa-ZG-SIWZ.pdf"
  Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/Paliwa-ZG-oferta-zal.pdf"
  Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/Paliwa-ZG-wykaz-zal.pdf"
  Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/Paliwa-ZG-zalacznik-nr2-oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow-udzialu.pdf "
  Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/Paliwa-ZG-zalacznik-nr3-oswiadczenie-brak-podstaw-do-wykluczenia.pdf"
  Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/Paliwa-ZG-zalacznik-nr5-umowa.pdf"
 • Informację opublikował(a): Marcin Majgier
  Data publikacji: 2013-02-18 12:28:30


  Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Chruszczewska
  Data modyfikacji: 2017-06-13 09:00:47  Liczba odwiedzin dzisiaj: 103
  Ostatnia modyfikacja zawartości: 02-06-2020, 09:04:01

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
  49-330 Łosiów, ul. Główna 1, tel.: 77 / 4125 297, 4125 327, faks: 77 / 412 53 68
  strona www: www.oodr.pl, e-mail: bip@oodr.pl
  NIP: 747-10-02-433, REGON: 004515965