Środa, 16 października 2019 r.

  MENU PRZEDMIOTOWEStrona główna / Zamówienia Publiczne / ArchiwumInformację utworzył(a): Jan Wróblewski
Data utworzenia: 2013-03-01 10:46:56
Numer ogłoszenia: 84102 - 2013

Łosiów: Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników szkoleń operacji szkoleniowej -Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego - w ramach działania - Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Numer ogłoszenia: 84102 - 2013; data zamieszczenia: 01.03.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie , ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, woj. opolskie, tel. 77 4 125 297, faks 77 4 125 368.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oodr.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników szkoleń operacji szkoleniowej -Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego - w ramach działania - Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu, dostarczaniu i podawaniu posiłków dla uczestników szkoleń operacji szkoleniowej - Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego - w ramach działania - Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy - załączniku nr 6 do SIWZ..
  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1, 55.32.00.00-9.
  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WADIUM
  Informacja na temat wadium: nie dotyczy
  III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
  III.6) INNE DOKUMENTY
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
  Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej na podstawie art. 26 ust.2d ustawy Pzp.- zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ
  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiany osób reprezentujących strony umowy upoważnionych do dokonywania określonych czynności w przypadku zmian organizacyjnych lub personalnych powodujących konieczność dokonania tych zmian, zmiana adresu Zamawiającego lub Wykonawcy) b) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, c) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, d) zmiany w harmonogramie szkoleń, zgodnie z § 3 ust. 9 i 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ tj. w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w ww. harmonogramie (terminy, miejsca szkoleń, liczba uczestników), przy czym maksymalna liczba osób, na rzecz których świadczona będzie usługa cateringowa (w tym także poszczególne rodzaje posiłków) nie przekroczy liczby wskazanej Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o ww. zmianach w harmonogramie szkoleń niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Podmiotu Wdrażającego (FAPA) na wprowadzenie zmian, nie później jednak niż na 72 godziny przed terminem pierwszego ze szkoleń, których dotyczy zmiana. e) zmiany harmonogramu szkoleń skutkujące zmianą terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. 7 niniejszej SIWZ, w przypadku zaistnienia nie dających się przewidzieć okoliczności o znamionach siły wyższej, przy czym maksymalna liczba osób, na rzecz których świadczona będzie usługa cateringowa, jak i maksymalna liczba dni szkoleniowych nie mogą ulec zmianie. Zmiany mogą nastąpić na pisemny wniosek każdej ze stron, z zastrzeżeniem lit. d) powyżej, zawierający uzasadnienie ww. okoliczności oraz wskazanie propozycji zmiany w umowie.
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.oodr.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, ul Główna 1, 49-330 Łosiów..
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2013 godzina 10:30, miejsce: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, ul Główna 1, 49-330 Łosiów, SEKRETARIAT..
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Operacja szkoleniowa - Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego - w ramach działania - Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00001-6900-FA1900365/11, zawartą pomiędzy Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu a Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z siedzibą w Warszawie..
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie  Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/Catering-FAPA-2-SIWZ.pdf"
  Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/Catering-FAPA-2-zal-nr1-do-SIWZ.pdf"
  Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/Catering-FAPA-2-zal-nr2-do-SIWZ.pdf"
  Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/Catering-FAPA-2-zal-nr3-do-SIWZ.pdf"
  Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/Catering-FAPA-2-zal-nr4-do-SIWZ.pdf"
  Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/Catering-FAPA-2-zal-nr5-do-SIWZ.pdf"
  Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/Catering-FAPA-2-zal-nr6-do-SIWZ-umowa.pdf"
  Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/Catering-FAPA-2-zal-nr7-do-SIWZ.pdf"


  Zobacz odpowiedzi na zadawane pytania do przetargu nr 84102 - 2013
  Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/odpowiedzi-na-pytania-przetarg-84102-2013.pdf" • Informację opublikował(a): Marcin Majgier
  Data publikacji: 2013-03-01 10:46:56


  Informację zmodyfikował(a): Marcin Majgier
  Data modyfikacji: 2017-06-12 13:22:36  Liczba odwiedzin dzisiaj: 29
  Ostatnia modyfikacja zawartości: 11-10-2019, 13:20:47

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
  49-330 Łosiów, ul. Główna 1, tel.: 77 / 4125 297, 4125 327, faks: 77 / 412 53 68
  strona www: www.oodr.pl, e-mail: bip@oodr.pl
  NIP: 747-10-02-433, REGON: 004515965