Biuletyn używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka prywatności
Polityka plików "Cookies"
AKCEPTUJĘ
Środa, 03 czerwca 2020 r.

  MENU PRZEDMIOTOWEStrona główna / Zamówienia Publiczne / ArchiwumInformację utworzył(a): Jan Wróblewski
Data utworzenia: 2013-03-05 09:07:46
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Numer ogłoszenia: 88088 - 2013

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 65866-2013 z dnia 2013-02-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łosiów
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (sprzedaż) oleju napędowego i etyliny Pb95 na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie przeznaczonych do samochodów, sprzętu i maszyn rolniczych. 2. Zamawiający...
Termin składania ofert: 2013-02-26


Łosiów: Dostawa paliw dla OODR Łosiów.
Numer ogłoszenia: 88088 - 2013; data zamieszczenia: 05.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 65866 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, woj. opolskie, tel. 77 4 125 297, faks 77 4 125 368.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw dla OODR Łosiów..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (sprzedaż) oleju napędowego i etyliny Pb95 na potrzeby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie przeznaczonych do samochodów, sprzętu i maszyn rolniczych. 2. Zamawiający szacuje, że w okresie obowiązywania umowy zakupi następujące ilości paliw: a) etylina Pb95 - 8000 litrów b) olej napędowy - 12000 litrów 3. Ilości poszczególnych rodzajów paliwa podanych przez Zamawiającego w pkt 2, są ilościami planowanymi, a ich rzeczywista wielkość zostanie określona sukcesywnie w okresie trwania umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego zmniejszenia ilości zamówienia w stosunku do zapotrzebowania określonego w pkt 2. Z podanej ilości litrów paliwa Zamawiający gwarantuje wykorzystanie, co najmniej 60% podanej ilości. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości litrów paliwa w stosunku do założonych wielkości, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 3. Tankowanie paliwa do samochodów odbywać się będzie doraźnie na stacjach paliw Wykonawcy w miarę potrzeb Zamawiającego, a do sprzętu i maszyn rolniczych paliwo będzie dostarczane do siedziby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, (ul. Główna 1, 49-330 Łosiów). 4.Wykonawca zapewni możliwość tankowania paliwa, na co najmniej jednej (1) stacji paliw, znajdującej się w odległości do 15 km od siedziby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie (ul. Główna 1, 49-330 Łosiów), odległość liczona drogami publicznymi. 5. Cena za zakup 1 l etyliny Pb95 i 1 l oleju napędowego będzie zmienna i ustalana będzie jako średnia cena paliw w układzie rozliczeniowym dwutygodniowym (dwa razy w miesiącu, co dwa tygodnie) z uwzględnieniem stałego poziomu upustu. W przypadku, gdy Wykonawca posiada więcej niż jedną stację, zapewni jednakowe warunki zakupu paliw na wszystkich swoich stacjach oraz umożliwi Zamawiającemu korzystanie z całej sieci stacji paliw z zastrzeżeniem pkt 4. 6. Wykonawca zagwarantuje, że paliwa posiadać będą własności fizykochemiczne gwarantujące odpowiednią jakość oraz spełniać będą wymagania określone przepisami i obowiązującymi normami. 7. W przypadku wątpliwości, co do jakości paliwa Zamawiający zleci wykonanie badań paliwa w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia przez laboratorium niezgodności z obowiązującymi normami kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca. Ponadto Wykonawca pokryje koszty związane z usunięciem ewentualnych awarii układu napędowego samochodów, maszyn i sprzętu rolniczego zasilanych tym paliwem, pokryje wszelkie koszty związane z oczyszczeniem układu napędowego samochodów, maszyn i sprzętu rolniczego. Niezależnie od tego Wykonawca zobowiązuje się dokonać wymiany wadliwego paliwa na właściwe, bez dodatkowego wynagrodzenia. 8. Do każdej faktury należy załączyć certyfikat jakości paliwa. 9. Należności za zakupione paliwo regulowane będą w formie bezgotówkowej, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Fakturowanie Zamawiającego następuje jedynie za udokumentowane faktyczne dostawy, tj. olej napędowy i etylinę Pb95 do Zamawiającego według średniej ceny tych paliw obowiązujących w dwutygodniowym okresie rozliczeniowym(dwa razy w miesiącu, co dwa tygodnie) z uwzględnieniem oferowanego upustu. Do faktury dołączane będzie każdorazowo zestawienie dostarczonego paliwa do poszczególnych pojazdów, datami tankowań oraz wyliczeniem średniej ceny paliw do fakturowania w dwutygodniowym okresie rozliczeniowym. 10. Wykonawca zobowiązuje się do wydania paliwa tylko do pojazdów Zamawiającego, których wykaz zostanie dostarczony na stacje paliw po podpisaniu umowy. 11. Zamawiający zastrzega, że ilość samochodów, maszyn i sprzętu rolniczego użytkowana obecnie przez Zamawiającego w czasie trwania umowy może ulec zmianie..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• AGROPOL s.j. Marian Olejnik, Stanisław Krawiec, ul. Główna 1., 49-330 Łosiów, kraj/woj. opolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 89840,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 110650,80
• Oferta z najniższą ceną: 110650,80 / Oferta z najwyższą ceną: 110650,80
• Waluta: PLN.Informację opublikował(a): Agnieszka Chruszczewska
Data publikacji: 2013-03-05 09:07:46


Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Chruszczewska
Data modyfikacji: 2017-06-13 09:01:02Liczba odwiedzin dzisiaj: 119
Ostatnia modyfikacja zawartości: 02-06-2020, 09:04:01

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
49-330 Łosiów, ul. Główna 1, tel.: 77 / 4125 297, 4125 327, faks: 77 / 412 53 68
strona www: www.oodr.pl, e-mail: bip@oodr.pl
NIP: 747-10-02-433, REGON: 004515965