Piątek, 23 sierpnia 2019 r.

  MENU PRZEDMIOTOWEStrona główna / Zamówienia Publiczne / ArchiwumInformację utworzył(a): Jan Wróblewski
Data utworzenia: 2013-03-22 14:00:28
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi, Numer ogłoszenia: 115234 - 2013

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 84102-2013 z dnia 2013-03-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łosiów
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu, dostarczaniu i podawaniu posiłków dla uczestników szkoleń operacji szkoleniowej - Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w...M

Termin składania ofert: 2013-03-11Łosiów: Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników szkoleń operacji szkoleniowej -Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego - w ramach działania - Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Numer ogłoszenia: 115234 - 2013; data zamieszczenia: 22.03.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 84102 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, woj. opolskie, tel. 77 4 125 297, faks 77 4 125 368.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników szkoleń operacji szkoleniowej -Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego - w ramach działania - Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu, dostarczaniu i podawaniu posiłków dla uczestników szkoleń operacji szkoleniowej - Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego - w ramach działania - Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy - załączniku nr 6 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1, 55.32.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Operacja szkoleniowa Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00001-6900-FA1900365/11, zawartą pomiędzy Dol. Oś. Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu a Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w W-wie..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 Sezam Przedsiębiorstwo Gastronomiczne Helena Kapka, ul. Wrocławska 37, 57-100 Strzelin, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14972,23 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 Cena wybranej oferty: 16170,00
 Oferta z najniższą ceną: 16170,00 / Oferta z najwyższą ceną: 19635,00
 Waluta: PLN.
Informację opublikował(a): Marcin Majgier
Data publikacji: 2013-03-22 14:00:28


Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Chruszczewska
Data modyfikacji: 2017-06-13 09:01:13Liczba odwiedzin dzisiaj: 78
Ostatnia modyfikacja zawartości: 12-08-2019, 12:16:12

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
49-330 Łosiów, ul. Główna 1, tel.: 77 / 4125 297, 4125 327, faks: 77 / 412 53 68
strona www: www.oodr.pl, e-mail: bip@oodr.pl
NIP: 747-10-02-433, REGON: 004515965