Środa, 16 października 2019 r.

  MENU PRZEDMIOTOWEStrona główna / Zamówienia Publiczne / ArchiwumInformację utworzył(a): Jan Wróblewski
Data utworzenia: 2013-03-29 11:55:14
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Numer ogłoszenia: 124962 - 2013

Łosiów: Usługa przygotowywania, dostarczania oraz podawania posiłków dla uczestników Europejskich Targów Wiosna Kwiatów oraz konkursu AgroLiga 2013..
Numer ogłoszenia: 124962 - 2013; data zamieszczenia: 29.03.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 95822 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, woj. opolskie, tel. 77 4 125 297, faks 77 4 125 368.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przygotowywania, dostarczania oraz podawania posiłków dla uczestników Europejskich Targów Wiosna Kwiatów oraz konkursu AgroLiga 2013...
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przygotowywaniu, dostarczaniu oraz podawaniu posiłków dla uczestników Europejskich Targów Wiosna Kwiatów oraz konkursu AgroLiga 2013 tj.: 1) bankiet dla gości Europejskich Targów Wiosna Kwiatów w dniu 11 maja 2013 r. 2) obiad dla gości Europejskich Targów Wiosna Kwiatów w dniu 11 maja 2013 r. 3) bankiet dla gości Europejskich Targów Wiosna Kwiatów w dniu 12 maja 2013 r. 4) obiad dla gości Europejskich Targów Wiosna Kwiatów w dniu 12 maja 2013 r. 5) poczęstunek dla uczestników konkursu AgroLiga 2013 w dniu 23 czerwca 2013 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 6 do SIWZ...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1, 55.32.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013...
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANFRA s.c., ul. Oświęcimska 136., 45-641 Opole., kraj/woj. opolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10210,82 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 6995,00
• Oferta z najniższą ceną: 6995,00 / Oferta z najwyższą ceną: 18522,00
• Waluta: PLN.Informację opublikował(a): Agnieszka Chruszczewska
Data publikacji: 2013-03-29 11:55:14


Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Chruszczewska
Data modyfikacji: 2017-06-13 09:01:25Liczba odwiedzin dzisiaj: 30
Ostatnia modyfikacja zawartości: 11-10-2019, 13:20:47

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
49-330 Łosiów, ul. Główna 1, tel.: 77 / 4125 297, 4125 327, faks: 77 / 412 53 68
strona www: www.oodr.pl, e-mail: bip@oodr.pl
NIP: 747-10-02-433, REGON: 004515965