Środa, 16 października 2019 r.

  MENU PRZEDMIOTOWEStrona główna / Zamówienia Publiczne / ArchiwumInformację utworzył(a): Jan Wróblewski
Data utworzenia: 2013-06-14 16:43:37
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Numer ogłoszenia:112547 - 2013

Ogłoszenie nr 78321-2013 z dnia 2013-05-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łosiów
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na druku i dostawie wydawnictw tj.: katalogów, broszur, ulotek, druków firmowych i plakatów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ. ...
Termin składania ofert: 2013-05-24

Łosiów: Usługa druku i dostawy wydawnictw.
Numer ogłoszenia: 112547 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 78321 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, woj. opolskie, tel. 77 4 125 297, faks 77 4 125 368.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa druku i dostawy wydawnictw..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na druku i dostawie wydawnictw tj.: katalogów, broszur, ulotek, druków firmowych i plakatów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 6 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 17.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Usługowe Multigraf s.c., Rafał Ellert, Jarosław Tomczuk,, ul. Bielicka 76 C, 85-135 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39038,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 30523,06
• Oferta z najniższą ceną: 30523,06 / Oferta z najwyższą ceną: 62063,96
• Waluta: PLN.Informację opublikował(a): Wojtek Dabrowski
Data publikacji: 2013-06-14 16:43:37


Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Chruszczewska
Data modyfikacji: 2017-06-13 09:01:58Liczba odwiedzin dzisiaj: 30
Ostatnia modyfikacja zawartości: 11-10-2019, 13:20:47

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
49-330 Łosiów, ul. Główna 1, tel.: 77 / 4125 297, 4125 327, faks: 77 / 412 53 68
strona www: www.oodr.pl, e-mail: bip@oodr.pl
NIP: 747-10-02-433, REGON: 004515965