Piątek, 23 sierpnia 2019 r.

  MENU PRZEDMIOTOWEStrona główna / Zamówienia Publiczne / ArchiwumInformację utworzył(a): Jan Wróblewski
Data utworzenia: 2015-04-15 12:36:12
PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
49-3340 Łosiów, ul. Główna 1

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI


1. Organizator przetargu, przedmiot i sposób przeprowadzenia przetargu:
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, tel. 77 4125327/ fax. 77 4125368 nazwa skrócona „OODR Łosiów” zwany dalej „Organizatorem” ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż:

a) prawa wieczystego użytkowania zabudowanego gruntu o powierzchni 0.7727 ha położonego na działce o nr 798/5 z AM 3 posiadającej urządzoną księgę wieczystą Nr OP1B00034780/0 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Brzegu;

b) obiektu byłego hotelu czterokondygnacyjnego o kubaturze 7440 m3 i powierzchni użytkowej 1508 m2, stanowiącego własność OODR, położonego na działce określonej w pkt. a.
nieruchomości położonej w Łosiowie przy ul. Głównej 1, gmina: Lewin Brzeski, powiat: brzeski, woj. opolskie.
Nieruchomość jest położona na terenie uzbrojonym w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i gazową.
Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa.
Przetarg przeprowadza się w terminie i w miejscu określonym w ogłoszeniu i składa się z części jawnej odbywającej się z udziałem oferentów oraz z części niejawnej bez udziału oferentów.

2. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość, miejscowy plan zagospodarowania.
Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń, które podlegałyby wpisaniu do księgi wieczystej. Nieruchomość nie jest też obciążona prawem dzierżawy, użytkowania lub najmu.
Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXI/195/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29.12.2004 r. ustalającym dla działki nr 798/5 następujące przeznaczenie: U 16 - teren zabudowy usługowej z przeznaczeniem na usługi publiczne i komercyjne, w tym budynki użyteczności publicznej przeznaczone dla organizacji społecznych, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, administracji, gastronomii, usług, turystyki i sportu wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi.
Działka znajduje się w ścisłej strefie „A” ochrony konserwatorskiej gdzie wszelkie prace wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu.

3. Warunki udziału w przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (osobiście lub poprzez pełnomocnika), jeżeli:

1/ wniosą wadium w wysokości, terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu,
2/ złożą pisemną ofertę, w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o przetargu
Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych przepisami o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W przypadku, gdy nabycie nieruchomości nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, nabywca będący cudzoziemcem będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia w tym zakresie, z podaniem podstawy prawnej.
W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

4. Cena wywoławcza zostaje ustalona w wysokości: 1.200.000,00 złotych brutto (słownie: jeden milion dwieście tysięcy).
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę z najwyższą ceną.

5. Termin i miejsce składania ofert pisemnych:
Oferty zakupu należy składać w zamkniętej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią bez jej naruszenia przed terminem otwarcia ofert, w terminie do dnia 17.06.2015 r. do godz. 14:00 na adres: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, 49 -330 Łosiów, ul. Główna 1, pokój nr 114 ( sekretariat). O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do OODR (data doręczenia). Oferta złożona po upływie terminu nie wiąże Organizatora. Oferta nie może być zmieniona po upływie terminu do jej złożenia.
Kopertę zawierającą ofertę należy opisać w następujący sposób „Przetarg-Hotel nie otwierać do dnia 18.06.2015 r. do godziny 11:00”.

6. Otwarcie ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, 49 -330 Łosiów, ul. Główna 1, pokój nr 5 (parter).

7. Wadium:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kwocie 120.000,00 zł, (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) przelewem na konto Organizatora w Banku NBP O/Okr. Opole nr 95101014010061611341000000, z adnotacją „Przetarg - Hotel”, najpóźniej do dnia 16.06.2015 r.
Za dzień wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty wadium na wskazane konto.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni roboczych) po rozstrzygnięciu przetargu, w wartości nominalnej, na rachunek wskazany przez uczestnika przetargu.
Zamknięcie przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert, jak również jego unieważnienie bez podania przyczyny nie daje prawa do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.
Wadium przepada na rzecz Organizatora, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia warunkowej umowy sprzedaży lub umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności nieruchomości lub nie przystąpi do dodatkowego przetargu ustnego, o którym mowa w § 4 ust.16 pkt 16.2 regulaminu przetargu.

8. Oferta zakupu powinna zawierać: (wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do regulaminu przetargu)

8.1/datę sporządzenia oferty,
8.2/dokładne wskazanie imienia i nazwiska lub firmy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, adresów do doręczania korespondencji (w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej niezbędne jest dołączenie do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przedupływem terminu składania ofert, w przypadku osób fizycznych niezbędne jest dołączenie kserokopii dowodu osobistego ), numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej,
8.3/dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami sporządzonymi w formie aktu notarialnego i dokumentacja wykazująca legitymacje wskazanych osób do reprezentowania oferenta,
8.4/oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu i jego stanem technicznym i prawnym oraz regulaminem i warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
8.5/ oferowaną cenę wyższą od ceny wywoławczej,
8.6/oświadczenie, że oferent dokona przelewu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości, pomniejszonej o wpłacone wadium, przelewem na rachunek bankowy Organizatora, najpóźniej na 3 dni przed zawarciem umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności nieruchomości oraz zaświadczenie banku oferenta, skierowane do niego potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową oferenta, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
8.7/oświadczenie, że oferent pokryje wszystkie koszty i opłaty związane z zawarciem warunkowej umowy sprzedaży oraz umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności nieruchomości,
8.8/zobowiązanie oferenta do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, w terminie, 14 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty przez komisję przetargową oraz umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego wraz prawem własności nieruchomości w formie aktu notarialnego,
8.9/określenie numeru rachunku bankowego, na który wadium ma być zwrócone w przypadkach określonych w regulaminie przetargu,
8.10/kopię promesy lub zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu albo oświadczenie, że zgoda taka nie jest wymagana podając podstawę prawną - w przypadku cudzoziemców,
8.11/oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb przeprowadzenia przetargu.(wzór oświadczenia/oświadczeń stanowi załącznik nr 3 do regulaminu przetargu).

9. Cena sprzedaży/nabycia:
Cenę sprzedaży stanowić będzie najwyższa cena zaoferowana przez nabywcę.

10. Zawarcie umów i odpowiedzialność z tytułu uchylenia się od ich zawarcia:
Po rozstrzygnięciu przetargu „Organizator” wyznaczy termin zawarcia warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego w terminie 14 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty przez komisję przetargowa oraz umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności nieruchomości w formie aktu notarialnego . Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy zostanie przesłane drogą mailową, chyba, że strony ustalą inaczej. Zawiadomienie wysłane droga mailową będzie traktowane jako skuteczne doręczenie korespondencji.
Koszty zawarcia warunkowej umowy sprzedaży oraz umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości (opłaty notarialne, skarbowe i sądowe).
Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia warunkowej umowy sprzedaży lub umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego wraz z przeniesieniem prawa własności nieruchomości lub nie przystąpi do dodatkowego przetargu ustnego, o którym mowa w § 4 ust.16 pkt 16.2 regulaminu przetargu będzie ponosił przed Organizatorem odpowiedzialność za powstałą szkodę, a wniesione wadium przepada na rzecz Organizatora.

11. Dodatkowe warunki
Przetarg zostanie przeprowadzony na warunkach określonych w regulaminu przetargu na zbycie nieruchomości opublikowanym na stronie internetowej www.oodr.pl
Organizatorowi przysługuje prawo odwołania i zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert, jak również prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, oraz ponoszenia kosztów z tego tytułu. Ogłoszenie o przetargu, a także warunki przetargu mogą być zmieniane lub odwołane.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeniowej „OODR Łosiów” oraz opublikowano na stronie internetowej www.bip.oodr.pl

12. Dodatkowe informacje:
Szczegółowych informacji w sprawie nieruchomości udziela Pan Stanisław Drozd Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego OODR w każdy dzień roboczy w godzinach od 7:00 do 15:00, pod numerem tel. 774125327, 600337415.
Nieruchomość będącą przedmiotem przetargu można oglądać oraz zapoznać się z dokumentacją w każdy dzień roboczy w godzinach od 7:00 do 15:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami wskazaną powyżej.

Informacji na temat postępowania przetargowego udziela Pan Jan Wróblewski, Kierownik Działu Kadr i Organizacji Pracy OODR w każdy dzień roboczy w godzinach od 7:00 do 15:00 pod numerem tel. 774125327, 668754516.
Łosiów, dnia 9.04.2015 r.


Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/ogloszenie-przetarg-hotel.pdf"

Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/regulamin-przetarg-hotel.pdf"

Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/regulamin-zal-1-hotel.pdf"

Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/regulamin-zal-2-hotel.pdf"

Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/regulamin-zal-3-hotel.pdf"

Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/regulamin-zal-4-hotel.pdf"Informację opublikował(a): Marcin Majgier
Data publikacji: 2015-04-15 12:36:12


Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Chruszczewska
Data modyfikacji: 2017-06-13 09:06:37Liczba odwiedzin dzisiaj: 89
Ostatnia modyfikacja zawartości: 12-08-2019, 12:16:12

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
49-330 Łosiów, ul. Główna 1, tel.: 77 / 4125 297, 4125 327, faks: 77 / 412 53 68
strona www: www.oodr.pl, e-mail: bip@oodr.pl
NIP: 747-10-02-433, REGON: 004515965