Piątek, 23 sierpnia 2019 r.

  MENU PRZEDMIOTOWEStrona główna / Zamówienia Publiczne / ArchiwumInformację utworzył(a): Jan Wróblewski
Data utworzenia: 2015-12-23 07:16:37
ROKOWANIA DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z PRAWEM WŁASNOŚCI BUDYNKU

Załącznik nr 1
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Łosiowie
49-330 Łosiów, ul. Główna 1

Ogłasza rokowania
po drugim przetargu pisemnym nieograniczonym, zakończonym wynikiem negatywnym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Łosiowie.


1. Organizatorem rokowań jest: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, 49-330 Łosiów, ul. Główna 1 (zwany dalej OODR).
2. Przedmiotem sprzedaży jest:
a) prawo użytkowania wieczystego zabudowanego gruntu o powierzchni 0.7727 ha położonego na działce o nr 798/5 z AM 3 posiadającej urządzoną księgę wieczystą Nr OP1B00034780/0 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Brzegu;
b) obiekt byłego hotelu czterokondygnacyjnego o kubaturze 7440 m3 i powierzchni użytkowej 1508 m2, stanowiący własność OODR, położonego na działce określonej w pkt. a.
3. Opis nieruchomości: Nieruchomość jest położona w Łosiowie przy ul. Głównej 1, gmina: Lewin Brzeski, powiat: brzeski, woj. opolskie, na terenie uzbrojonym w sieć energetyczną, wodociągową, gazową i kanalizacji sanitarnej.
4. Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXI/195/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29.12.2004 r. ustalającym dla działki nr 798/5 następujące przeznaczenie: U 16 - teren zabudowy usługowej z przeznaczeniem na usługi publiczne i komercyjne, w tym budynki użyteczności publicznej przeznaczone dla organizacji społecznych, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, administracji, gastronomii, usług, turystyki i sportu wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi.
Działka znajduje się w ścisłej strefie „A” ochrony konserwatorskiej gdzie wszelkie prace wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu.
5. Obciążenia nieruchomości i inne zobowiązania: Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń, które podlegałyby wpisaniu do księgi wieczystej. Nieruchomość nie jest też obciążona prawem dzierżawy, użytkowania lub najmu.
6. Przedmiotowa nieruchomość nie została sprzedana w przetargach pisemnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniach:
I przetarg pisemny nieograniczony -18.06.2015 r.
II przetarg pisemny nieograniczony -18.11.2015 r.
7. Cena wywoławcza: Cena wywoławcza zostaje ustalona w wysokości: 400.000,00 PLN netto (słownie: czterysta tysięcy).
8. Zaliczka: Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w pieniądzu w kwocie 40.000,00 PLN, (słownie: czterdzieści tysięcy) przelewem na konto OODR w Banku NBP O/Okr. Opole nr 95101014010061611341000000, z adnotacją „Rokowania - Hotel”, najpóźniej do dnia 25.01.2016 r. Za dzień wniesienia zaliczki uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty zaliczki na wskazane konto.
Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który go wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczkę zwraca się niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni roboczych) po rozstrzygnięciu rokowań, w wartości nominalnej, na rachunek wskazany przez uczestnika rokowań.
Zamknięcie rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości, jak również ich unieważnienie bez podania przyczyny nie daje prawa do naliczenia odsetek od wpłaconej zaliczki.
Zaliczka przepada na rzecz OODR, jeżeli uczestnik, który wygrał rokowania uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności nieruchomości w terminie ustalonym przez OODR w formie aktu notarialnego tytułem zabezpieczenia kosztów.
9. Warunki udziału w rokowaniach: W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (osobiście lub poprzez pełnomocnika), jeżeli:
1/wpłacą zaliczkę w wysokości, terminie określonym w ogłoszeniu o rokowaniach,
2/złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w regulaminie rokowań, w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o rokowaniach.
Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w rokowaniach na zasadach określonych przepisami o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W przypadku, gdy nabycie nieruchomości nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, nabywca będący cudzoziemcem będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia w tym zakresie, z podaniem podstawy prawnej.
10.Termin i miejsce złożenia zgłoszenia udziału w rokowaniach: Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 26.01.2016 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, 49 - 330 Łosiów, ul. Główna 1, pokój nr 114. O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do OODR (data doręczenia). Kopertę zawierającą zgłoszenie udziału w rokowaniach należy opisać w następujący sposób: „Rokowania-Hotel”.
11. Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań: Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 27.01.2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, 49 - 330 Łosiów, ul. Główna 1, pokój nr 5 (parter).
12. Dodatkowe warunki: Rokowania zostaną przeprowadzone na warunkach określonych w regulaminu rokowań. Komplet dokumentów dotyczących przedmiotu rokowań można pobrać ze strony internetowej www.bip.oodr.pl lub w sekretariacie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, 49-330 Łosiów, ul. Główna 1, w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.
Szczegółowych informacji w sprawie nieruchomości udziela Pan Stanisław Drozd, Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego OODR w każdy dzień roboczy w godzinach od 7:00 do 15:00 pod numerem tel. 774125327oraz 600337415.
Nieruchomość będącą przedmiotem rokowań można oglądać oraz zapoznać się z dokumentacją w każdy dzień roboczy w godzinach od 7:00 do 15:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobą upoważnioną do kontaktowania się w sprawie nieruchomości z uczestnikami rokowań.
Szczegółowych informacji w zakresie rokowań udziela Pan Jan Wróblewski, Kierownik Działu Kadr i Organizacji Pracy OODR w każdy dzień roboczy w godzinach od 7:00 do 15:00 pod numerem tel. 774125327 oraz 668754516.
Organizatorowi przysługuje prawo odwołania i zamknięcia rokowań bez dokonania wyboru nabywcy, jak również prawo unieważnienia rokowań bez podania przyczyn, oraz ponoszenia kosztów z tego tytułu. Ogłoszenie o rokowaniach, a także warunki rokowań mogą być zmieniane lub odwołane.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń OODR oraz opublikowano na stronie internetowej www.bip.oodr.pl

Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/REGULAMIN-ROKOWAN-OODR.pdf"
Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/OGLOSZENIE-O-ROKOWANIACH-OODR-zal.nr1.pdf"
Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/Rokowania-Regulamin-Zal.nr2.pdf"
Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/Rokowania-regulamin-Zal.nr3.pdf"
Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/Rokowania-Regulamin-Zal.nr4.pdf"
Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/Rokowania-Regulamin-Zal.nr5.pdf"
Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/Rokowania-Regulamin-Zal.nr6.pdf"
Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/Rokowania-Regulamin-Zal.nr7.pdf"
Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/Rokowania-Regulamin-Zal.nr8.pdf"
Pobierz załacznik: "http://bip.oodr.pl/store/Rokowania-Regulamin-zal.nr9.pdf"Informację opublikował(a): Agnieszka Chruszczewska
Data publikacji: 2015-12-23 07:16:37


Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Chruszczewska
Data modyfikacji: 2017-06-13 09:07:18Liczba odwiedzin dzisiaj: 76
Ostatnia modyfikacja zawartości: 12-08-2019, 12:16:12

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
49-330 Łosiów, ul. Główna 1, tel.: 77 / 4125 297, 4125 327, faks: 77 / 412 53 68
strona www: www.oodr.pl, e-mail: bip@oodr.pl
NIP: 747-10-02-433, REGON: 004515965