Biuletyn używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka prywatności
Polityka plików "Cookies"
AKCEPTUJĘ
Poniedziałek, 18 stycznia 2021 r.

  MENU PRZEDMIOTOWEStrona główna / Zamówienia Publiczne / Ogłoszenie przetargówInformację utworzył(a): Envi Konsulting
Data utworzenia: 2016-04-01 18:22:29
Numer ogłoszenia: 74718 - 2016: Adaptacja poddasza w zabytkowym budynku pałacu w Łosiowie

Łosiów: Adaptacja poddasza w zabytkowym budynku pałacu w Łosiowie dla potrzeb centrum edukacji ekologicznej i dziedzictwa kulturowego oraz związane z tym prace budowlano-konserwatorskie elewacji pałacu i konstrukcji dachu wraz z jego ceramicznym pokryciem.

Numer ogłoszenia: 74718 - 2016;
data zamieszczenia: 01.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie , ul. Główna 1, 49-330
Łosiów, woj. opolskie, tel. 77 4 125 297, faks 77 4 125 368.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja poddasza w zabytkowym
budynku pałacu w Łosiowie dla potrzeb centrum edukacji ekologicznej i dziedzictwa kulturowego
oraz związane z tym prace budowlano-konserwatorskie elewacji pałacu i konstrukcji dachu wraz z
jego ceramicznym pokryciem..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotowe
przedsięwzięcie polega na robotach budowlanych związanych z adaptacją poddasza w
zabytkowym budynku pałacu w Łosiowie dla potrzeb centrum edukacji ekologicznej i dziedzictwa
kulturowego oraz związane z tym prace budowlano-konserwatorskie elewacji pałacu i konstrukcji
dachu wraz z jego ceramicznym pokryciem. Zakres prac obejmował będzie: - renowację i
konserwację drewnianych elementów konstrukcji więźby dachowej budynku pałacu, - wymianę
pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej na całym budynku z wyłączeniem pokrycia kopuły
wieży, - wymianę obróbek blacharskich na dachu oraz gzymsach i murkach osłonowych, -
renowację, konserwację i odtworzenie brakujących i uszkodzonych elementów gzymsów i opasek, -
renowację i konserwację tynków zewnętrznych cyklinowanych na elewacji całego budynku pałacu i
wieży do poziomu tarasu widokowego. Wszystkie przewidziane do wykonania prace budowlane
zostaną przeprowadzone w sposób zgodny z opisem i zakresem robót konserwatorskich
przedstawionych w Programie konserwatorskim dla pałacu w Łosiowie, który został zatwierdzony
przez Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Opolu jako spełniający wymogi ochrony
dóbr kultury. Na prowadzenie robót w tym zakresie zostało wydane pozwolenie Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków - Pozwolenie nr 40/N/2016 na prowadzenie robót budowlanych przy
zabytkach wpisanych do rejestru. ADRES INWESTYCJI Działka nr 795 49-330 Łosiów, ul. Główna
1 Gmina Lewin Brzeski Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III SIWZ (opis
przedmiotu zamówienia)..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający, zgodnie z art. 67, ust. 1. pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych przewiduje zamówienia uzupełniające w kwocie nieprzekraczającej 50%
wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju
zamówień.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.20.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 13.1 Wysokość wadium. Wykonawca zobowiązany jest
zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych
i 00/100 groszy) 13.2 Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a)
pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach
bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275). 2) W przypadku składania
przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z
obowiązującym prawem, być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna w ciągu 14 dni na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawierać
następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib, część zamówienia której zabezpieczenie dotyczy, b) określenie
wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją w wymaganej wysokości, d) termin
ważności gwarancji (nie krótszy niż termin związania ofertą), e) bezwarunkowe i nieodwołalne
zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił
podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, a także w przypadku, gdy Wykonawca: w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w
art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 3) Postanowienia pkt
13.2.2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt. 13.2.1)b) i 13.2.1)e). 13.3
Miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na
następujący rachunek Zamawiającego: NBP Opole 95 1010 1401 0061 6113 4100 0000 Do oferty
zaleca się dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez
Zamawiającego formach należy złożyć w siedzibie Zamawiającego poprzez dołączenie oryginału
dokumentu wadialnego do oryginału oferty. 13.4 Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść
przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą
przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank
prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu
składania ofert. 13.5 Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad
określonych w art. 46 u.p.z.p. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego
wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia
wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu,
zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym
było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13.6 Utrata
wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje skonkretyzowanego opisu sposobu dokonania oceny
spełnienia przedmiotowego warunku.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Za spełniającego warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający
uzna Wykonawcę, który wykonał w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
minimum 2 roboty budowlane w zakresie przedmiotu zamówienia pokrycia dachowego i
elewacji budynku wpisanego do rejestru zabytków o wartości robót budowlanych min. 1
000 000,00 zł netto łącznie. Stosownie do treści art. 26 ust. 2b. ustawy P. z. p.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych i ekonomicznych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje skonkretyzowanego opisu sposobu dokonania oceny
spełnienia przedmiotowego warunku w części dotyczącej dysponowania potencjałem
technicznym
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Za spełniającego warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, iż dysponuje następującymi osobami
(specjalistami): a) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik Budowy -
posiadający: min. 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami z zakresu
budowy lub remontu budynków, oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów; Ilekroć Zamawiający wymaga określonych
uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn.
zm.),rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane
na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów
prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych
zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane
na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
Nr 63, poz. 394). Gdziekolwiek mowa o doświadczeniu zawodowym należy przez to
rozumieć okres pełnienia sprecyzowanych dla poszczególnych osób funkcji: od daty
uzyskania stosownych uprawnień budowlanych do daty składania oferty (jeżeli dotyczy).
Wszystkie ww. osoby muszą posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku
znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do
zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach
pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza
łączenia funkcji tzn. jedna osoba na dwa lub więcej stanowisk oraz wskazania większej
liczby osób niż jest wymagana powyżej. Stosownie do treści art. 26 ust. 2b. ustawy P. z.
p. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych i
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Za spełniającego warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający
uzna Wykonawcę posiadającego środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości
minimum 500 000,00 zł netto. Stosownie do treści art. 26 ust. 2b. ustawy P. z. p.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych i ekonomicznych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
• inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez zamawiającego warunku.;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego: Stosownie do treści art. 26 ust. 2b. ustawy p.z.p.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych i ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków - Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego,
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie niezbędnymi do realizacji zamówienia
zasobami dysponował, zatem w treści złożonego oświadczenia powinien zawrzeć istotne informacje
w zakresie m.in. określonej formy zaangażowania podmiotu trzeciego w wykonanie zamówienia,
przewidywanych zasad współpracy, sposobu wykonywania zobowiązania, zakresu udzielanego
wsparcia. Z treści pisemnego zobowiązania powinien bezspornie i jednoznacznie wynikać zakres
zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób
będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca
będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących: a) zakresu dostępnych
wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę
z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 80
• 2 - Okres gwarancji jakości - 10
• 3 - Pracownicy - liczba pracowników technicznych (pracujących na budowie) zatrudniona przy
realizacji zamówienia na umowę o pracę - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Przewiduje się zmiany istotne umowy polegające na: 1) Uzasadnionym przedłużeniu terminu
realizacji lub zmianie ceny umowy w razie wystąpienia: a) sytuacji niemożliwej do przewidzenia w
chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację Robót; b) zaistnienia siły wyższej; c)
przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; d) okoliczności uzasadniających zmianę
sposobu wykonania świadczenia w stosunku do rozwiązań wskazanych w SIWZ, jeżeli Wykonawca
uzasadni że proponowane rozwiązania przynoszą oszczędności eksploatacyjne, e) Zmiana
parametrów materiałów i urządzeń, a co a tym idzie ustalonej ceny i czasu na ukończenie, które
mogą nastąpić w następujących przypadkach: a. obniżenia kosztu ponoszonego przez
Zamawiającego na eksploatację, konserwację i in., b. poprawienia sprawności, wydajności, c.
poprawienia parametrów technicznych, właściwości funkcjonalno-użytkowych, d. aktualizacji
rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, f) W trakcie
realizacji robót, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy - na wniosek Inwestora przewiduje się
możliwość rezygnacji z realizacji części robót, w każdej chwili trwania przedmiotowej umowy, co
spowoduje odpowiednią korektę wynagrodzenia Wykonawcy. g) W przypadku rezygnacji z części
Robót, gdy ich wykonanie nie leży w pierwotnym interesie Zamawiającego - wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie proporcjonalnie pomniejszone. h) Zamawiający ma prawo zrezygnować z
części zakresu wskazanego w OPZ bez podania przyczyny, wówczas odpowiednio zostanie
pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy. 2) Zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą
formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą. 3) Zmianie formy
zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 ustawy Prawo zamówień
publicznych. 4) Zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę
przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; 5) Zmianie terminu wykonania
zamówienia oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionej ekonomicznymi i
technicznymi uwarunkowaniami zmiany sposobu wykonania zamówienia lub materiału lub
urządzenia w stosunku do wskazanego w OPZ; 6) Obiektywnej konieczności wprowadzenia zmian,
np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej
ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 357¹ Kodeksu cywilnego, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 7) Niezależnego od Wykonawcy przedłużonego terminu
dostaw Urządzeń. 8) Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
zmianie w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 9) Zmiana
dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta
spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których
nie można było wcześniej przewidzieć; 10) Pozostałe zmiany: zmiana obowiązującej stawki VAT;
Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie wysokości Umowy, Zamawiający
dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku
zapłaconego przez Wykonawcę przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto; zmiana
obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia
wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę przy
jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto; zmiana sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego
umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 2. Zamawiający
przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej umowie, które nie
stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być
dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności. 4. Zmiany nieistotne w rozwiązaniach projektowych wynikające z Ustawy
Prawo budowlane, nie stanowią Zmiany tej umowy i nie wymagają sporządzania aneksu. Wszelkie
prace mające na celu dostosowanie dokumentacji projektowej do zgodności z prawem polskim i
wymaganiami SIWZ leżą po stronie Wykonawcy i musi on je wykonać w ramach ceny ofertowej
zaproponowanej w Ofercie. Także konieczność wprowadzania nieistotnych zmian projektu na
podstawie ustawy Prawo budowlane wynikająca z zasad wiedzy technicznej nie jest zmianą umowy
tzn. mieści się w przedmiocie umowy już zawartej. 5. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych i nieistotnych
zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy. 6. Procedura wprowadzania Zmian do Umowy. Każda Zmiana w rozumieniu
niniejszego Kontraktu mająca wpływ na: (i) zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (Ceny
Ofertowej); lub (ii) przedłużenie Czasu na Wykonanie; musi być dokonana poprzez sporządzenie
Zmiany do Kontraktu. Zmiana do Kontraktu oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do
postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem
obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny. Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po
podpisaniu aneksu do umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę. Zmiany może inicjować każda
ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej, określając warunki jej dokonania, biorąc pod uwagę
w szczególności: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia,
d) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, e) czas wykonania zmiany, f) wpływ zmiany na
termin zakończenia umowy, g) konieczność sporządzenia aneksu do umowy. W przypadku
wystąpienia Zmian w Kontrakcie zostanie sporządzony przez Inżyniera dokument pn. Protokół
Konieczności i negocjacji cen - dokument zawierający w swej treści w szczególności uzasadnienie
dla wykonania robót dodatkowych i(lub) zamiennych, wartość cenową Zmiany, jej wpływ na cenę
ofertową, stanowisko Inwestora Zastępczego w zakresie konieczności prac lub dostaw
dodatkowych i/lub zamiennych, podstawę prawną do ich realizacji na mocy Kontraktu, wpływ na
zmiany terminu ukończenia, możliwość wprowadzenia zmiany w świetle zapisów Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych itp. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Inżyniera przygotować
kompletny wniosek o Zmianę wraz z uzasadnieniem w zakresie konieczności prowadzenia prac
dodatkowych lub zamiennych wraz z Ofertą w zakresie jakim wezwie do tego Wykonawcę- Inżynier.
a) Za roboty zamienne polegające na wykonaniu robót budowlanych z zastosowaniem materiałów i
rozwiązań innych niż określone w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych należy się wynagrodzenie kosztorysowe stanowiące
iloczyn ilości wykonanych robót ustalonych na podstawie obmiarów oraz cen jednostkowych
określonych przez wykonawcę w złożonej na polecenie Inżyniera Ofercie na Zmianę (roboty
zamienne). b) Ceny w złożonej Ofercie na Zmianę (roboty zamienne) nie mogą być wyższe niż
ceny w ofercie złożonej przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. c)
W przypadku robót nie uwzględnionych w ofercie złożonej przez wykonawcę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego które są niezbędne do wykonania robót zamiennych w zakresie
określonym w żądanej przez Inżyniera Zmianie, cena za wykonanie tych robót zostanie ustalona w
Ofercie na Zmianę z zastosowaniem obowiązujących w dniu złożenia oferty Zamawiającemu, cen
średnich ujętych w Wydawnictwie SEKOCENBUD dla województwa, w którym roboty są
wykonywane. d) Uzgodnienia wraz z dokładnym podaniem informacji dotyczących składników
cenotwórczych robót dodatkowych i(lub) zamiennych koniecznych do wykonania przedmiotu
umowy, a nieujętych w dokumentacji projektowej będzie zawierał protokół konieczności i negocjacji.
Zysk Wykonawcy nie będzie wynosił więcej niż 2% kosztów robót dodatkowych lub zamiennych. W
przypadku wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych zostaną sporządzone przez Inwestora
Zastępczego protokoły konieczności i negocjacji cen, przy czym wykonawca będzie zobowiązany
do dostarczenia wszelkich informacji niezbędnych do określenia stanu faktycznego oraz przyczyn
wystąpienia robót dodatkowych lub robót zamiennych. W przypadku wystąpienia robót zamiennych
lub dodatkowych Wykonawca sporządzi Wniosek o Zmianę zawierający szczegółowe uzasadnienie
formalne oraz uzasadnienie faktyczne dla wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, opis
robót, określenie rodzaju robót, wartość robót wraz ze szczegółową kalkulacją. Ponadto do wniosku
o zmianę dołączy uzgodnienie z projektantem, karty katalogowe, deklaracje zgodności itp. dla
materiałów lub urządzeń, szczegółowy program wykonania robót zamiennych lub dodatkowych oraz
ich wpływa na termin wykonania zamówienia
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.oodr.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Opolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego ul. Główna 1 49-330 Łosiów woj. opolskie..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 18.04.2016 godzina 10:00, miejsce: w sekretariacie Opolskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego 49-330 prz ul. Główna 1 w Łosiowie.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków zewnętrznych. Rozliczenia
będą prowadzone w sposób uwzględniający budżet Zamawiającego. 1. Wykonawca zobowiązuje
się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach: b) rozpoczęcie: od daty
podpisania umowy c) zakończenie do dnia 30.12.2017 r. ukończenie całości robót budowlanych. W
tym termin pośredni (kamień milowy 1) do 30.10.2016r..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/74718-2016/ogloszenie-bzp/ogloszenie.pdf"

Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/74718-2016/czesc-i-siwz-idw.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/74718-2016/czesc-ii-siwz-zalacznik-1-do-umowy-wzor.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/74718-2016/czesc-ii-siwz-umowa.pdf"

Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/74718-2016/st/st-00-wymagania-ogolne.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/74718-2016/st/st-01-roboty-przygotowawcze.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/74718-2016/st/st-02-roboty-dekarskie-pokrycia-dachowe.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/74718-2016/st/st-03-roboty-wykonczeniowe.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/74718-2016/st/st-04-opaska-wokol-budynku.pdf"

Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/74718-2016/dp4-bioz/okladki-dp4-bioz.pdf"

Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/74718-2016/dp3-pr/przedmiar-wstep.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/74718-2016/dp3-pr/czesc-iii-dp-3.pdf"

Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/74718-2016/dp2-pw/opis-projektu.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/74718-2016/dp2-pw/okladki-dp2-pw.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/74718-2016/dp2-pw/etapowanie-dp2-pw.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/74718-2016/dp2-pw/rysunki-zakres-calosc/"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/74718-2016/dp2-pw/rysunki-zakres-2016/"

Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/74718-2016/dp1-pb/opis-projektu.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/74718-2016/dp1-pb/okladki-dp1-pb.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/74718-2016/dp1-pb/rys1-elewacja-polnocna-2016.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/74718-2016/dp1-pb/rys2-elewacja-wschodnia-2016.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/74718-2016/dp1-pb/rys3-elewacja-poludniowa-2016.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/74718-2016/dp1-pb/rys4-elewacja-zachodnia-2016.pdf"

Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/74718-2016/dp1-pb/rys5-rzut-dachu-2016.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/74718-2016/dp1-pb/rys5-rzut-poddasza-2016-podloga.pdf"

Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/74718-2016/dp1-pb/pnb/pozwolenie-na-budowe.pdf"

Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/74718-2016/dp1-pb/decyzje-i-uzgodnienia/mapa-losiow-dz-795.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/74718-2016/dp1-pb/decyzje-i-uzgodnienia/mapa-z-mpzp-losiow-dz-795.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/74718-2016/dp1-pb/decyzje-i-uzgodnienia/pozwolenie-konserwatora-zabytkow.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/74718-2016/dp1-pb/decyzje-i-uzgodnienia/wypis-z-mpzp-losiow-dz-795.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/74718-2016/dp1-pb/decyzje-i-uzgodnienia/wyrys-z-mpzp-losiow-dz-795.pdf"


Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/74718-2016/program-konserwatorski.pdf"Informację opublikował(a): Marcin Majgier
Data publikacji: 2016-04-01 18:22:29


Informację zmodyfikował(a): Marcin Majgier
Data modyfikacji: 2016-04-10 17:16:31Liczba odwiedzin dzisiaj: 118
Ostatnia modyfikacja zawartości: 28-12-2020, 08:00:38

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
49-330 Łosiów, ul. Główna 1, tel.: 77 / 4125 297, 4125 327, faks: 77 / 412 53 68
strona www: www.oodr.pl, e-mail: bip@oodr.pl
NIP: 747-10-02-433, REGON: 004515965