Biuletyn używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka prywatności
Polityka plików "Cookies"
AKCEPTUJĘ
Poniedziałek, 18 stycznia 2021 r.

  MENU PRZEDMIOTOWEStrona główna / Zamówienia Publiczne / Ogłoszenie przetargówInformację utworzył(a): Jan Wróblewski
Data utworzenia: 2017-08-22 13:09:13
Przetarg nieograniczony numer sprawy: DG/ZP/2/17 Adaptacja poddasza w zabytkowym budynku pałacu w Łosiowie

Numer sprawy: DG/ZP/2/17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwana dalej ustawą.


Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Zadanie pn:

„Adaptacja poddasza w zabytkowym budynku pałacu w Łosiowie dla potrzeb centrum edukacji ekologicznej i dziedzictwa kulturowego oraz związane z tym prace budowlano - konserwatorskie elewacji pałacu i konstrukcji dachu wraz
z jego ceramicznym pokryciem”

Łosiów, sierpień 2017

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego
na

adaptacje poddasza w zabytkowym budynku pałacu w Łosiowie dla potrzeb centrum edukacji ekologicznej i dziedzictwa kulturowego oraz związane z tym prace budowlano - konserwatorskie elewacji pałacu i konstrukcji dachu wraz z jego ceramicznym pokryciem

1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Główna 1
49-330 Łosiów
woj. opolskie,
tel. 77 4 125 297, faks 77 4 125 368.
Adres strony internetowej: www.bip.oodr.pl
Adres e-mail: sekretariat@oodr.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia.

2.1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”
2.2. Wartości zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3. Opis przedmiot zamówienia.

3.1. Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na robotach budowlanych związanych z adaptacją poddasza
w zabytkowym budynku pałacu w Łosiowie dla potrzeb centrum edukacji ekologicznej
i dziedzictwa kulturowego oraz związane z tym prace budowlano- konserwatorskie elewacji pałacu i konstrukcji dachu wraz z jego ceramicznym pokryciem.
Zakres prac obejmował będzie:
- renowację i konserwację drewnianych elementów konstrukcji więźby dachowej budynku pałacu,
- wymianę pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej na budynku w zakresie oznaczonym kolorem czerwonym na „rysunku 6-rzut-dachu" oraz z wyłączeniem pokrycia kopuły wieży, (nachylenie połaci dachowych pokrytych dachówką wynosi 45 - 50 st.)
- wymianę obróbek blacharskich na dachu oraz gzymsach i murkach osłonowych,
- renowację, konserwację i odtworzenie brakujących i uszkodzonych elementów gzymsów i opasek wieży,
- renowację i konserwację tynków zewnętrznych wieży do poziomu tarasu widokowego.

Wszystkie przewidziane do wykonania prace budowlane zostaną przeprowadzone w sposób zgodny
z opisem i zakresem robót konserwatorskich przedstawionych w Programie konserwatorskim dla pałacu
w Łosiowie, który został zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Opolu jako spełniający wymogi ochrony dóbr kultury. Na prowadzenie robót w tym zakresie zostało wydane pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Pozwolenie nr 40/N/2016 na prowadzenie robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru.

ADRES INWESTYCJI

Działka nr 795

49-330 Łosiów, ul. Główna 1

Gmina Lewin Brzeski

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).

Na opis przedmiotu zamówienia składają się:
- opis przedmiotu zamówienia część III SIWZ

- projekt budowlany na adaptacje poddasza w zabytkowym budynku pałacu w Łosiowie dla potrzeb centrum edukacji ekologicznej i dziedzictwa kulturowego oraz związane z tym prace budowlano-konserwatorskie elewacji pałacu i konstrukcji dachu wraz z jego ceramicznym pokryciem,

- program konserwatorski pałacu w Łosiowie,

- przedmiary robót.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) wykonanie robót budowlanych w zakresie szczegółowo określonym w opisie przedmiotu zamówienia - część III SIWZ,

b) udzielenie min. 3 letniego okresu gwarancji na zastosowane materiały budowlane i wykonane roboty budowlane, licząc od dnia odbioru końcowego robót bez uwag.

Warunki realizacji robót budowlanych:

a) Roboty będące przedmiotem zamówienia wykonywane będą na czynnym obiekcie.

b) Koszty unieszkodliwiania odpadów powstałych podczas realizacji robót obciążają Wykonawcę.

c) Realizacji robót budowlanych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym związane z zagospodarowaniem odpadów przez podmioty spełniające warunki określone ww. aktem prawnym, w pozycjach przedmiaru robót związanych z powstaniem odpadów.

d) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca robót. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

e) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji.

Standardy jakościowe

Standardy jakościowe zostały określone w treści specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projekcie budowlanym.


Gwarancja jakości na materiały budowlane i roboty budowlane

Wykonawca zobowiązany jest udzielić na zastosowane materiały i wykonane roboty budowlane min. 3 - letniej gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.

Oferty równoważne

Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.
Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października

2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]).

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w

Polsce, jak i w innych krajach.

3.2. Podwykonawcy.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne.

3.3. Oferty częściowe.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3.4. Oferty wariantowe.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

3.5. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

3.6. Wspólny Słownik Zamówień CPV.

Dział:
45000000-7 Roboty budowlane

Grupa:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,


3.7. Aspekty środowiskowe

Wykonawca w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i w cenie musi uwzględnić koszty realizacji robót budowlanych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym związane z zagospodarowaniem odpadów przez podmioty spełniające warunki określone ww. aktem prawnym.

4. Termin wykonania zamówienia.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia: 15 listopada 2017 roku.

5. Warunki udziału w postępowaniu.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 ustawy oraz spełniają warunki udziału dotyczące:

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej: 500 000,00 PLN,
2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej: 500 000,00 PLN.


b) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik Budowy - posiada:

min. 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami z zakresu budowy lub remontu budynków, oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; oraz posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zmianami),
Art. 37c stanowi: Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji. Zamawiający wyjaśnia, że: a)osoby posiadające uprawnienia budowlane wydane na terenie UE mogą uzyskać decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych oraz wpis do stosownej izby na zasadach określonych w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65) oraz w Regulaminie postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, kwalifikacje odpowiadające uprawnieniom budowlanym w Polsce. (Załącznik do uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Uchwała nr 7/R/16 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 18 maja 2016 r.) W razie uzyskania uznania kwalifikacji w zakresie wymaganym zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu oraz wpisu do Izby Inżynierów Budownictwa uznaje się, że Wykonawca wykazał spełnienie warunków określonych w tym zakresie.
Gdziekolwiek mowa o doświadczeniu zawodowym należy przez to rozumieć okres pełnienia sprecyzowanych dla poszczególnych osób funkcji: od daty uzyskania stosownych uprawnień budowlanych do daty składania oferty ( jeżeli dotyczy). Wszystkie ww. osoby muszą posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji tzn. jedna osoba na dwa lub więcej stanowisk oraz wskazania większej liczby osób niż jest wymagana powyżej.

2) Wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej cztery roboty budowlane w zakresie przedmiotu zamówienia pokrycia dachowego i elewacji budynku wpisanego do rejestru zabytków o wartości robót budowlanych min. 500 000,00 zł brutto (pięćset tysięcy złotych brutto) łącznie.

5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 5.1) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:

a) w przypadkach określonych w pkt. 5.1.a) 1) i 2) warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z wykonawców lub podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunki lub będą łącznie posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową lub łączną wartość ubezpieczenia na kwotę określoną w specyfikacji

b) w przypadkach określonych w pkt. 5.1.b) 1) warunek zostanie spełniony, jeżeli chociaż jeden z wykonawców lub podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby będzie dysponował osobami wskazanymi powyżej w specyfikacji lub każdy wykonawca będzie dysponował każdą osobą oddzielnie lub łącznie będą dysponować osobami wskazanymi powyżej.

c) w przypadkach określonych w pkt. 5.1.b) 2) warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z wykonawców lub podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie (nie sumuje się doświadczenia zawodowego - arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 sierpnia 2014 r. [sygn. akt: Sygn. akt: KIO 1495/14]).

5.3. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 ustawy.

Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 ustawy, tj.:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

5.4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.1. Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 4.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1 niniejszej SIWZ.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1 niniejszej SIWZ.

6.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.2.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie wykonawcę do dostarczenia następujących dokumentów:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

6.2.2. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający wezwie wykonawcę do dostarczenia następujących dokumentów:


a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
b) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego

6.2.3. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wezwie wykonawcę do dostarczenia następujących dokumentów:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane - załącznik nr 5, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa , są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6.

6.3. Dysponowanie zasobami innego podmiotu.

6.3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5.1. lit. a -b niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6.3.2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 6.3.1. niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d) informację czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt. 1.

c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

d) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6.3.3. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

6.3.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

6.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

6.4.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do specyfikacji.

6.5. Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ppkt 6.2.1. a), składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.6. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

6.6.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma wstępnie potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia,

6.6.2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6 przekazują:

a) pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.

- Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres Zamawiającego tj.:
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów
lub

b) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@oodr.pl.

7.2. Dokumenty, które należy uzupełnić na wezwania zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2, 2f, 3 lub 3a ustawy mające potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia z postępowania składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7.3. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego z zapisem w nagłówku: „Dotyczy: przetargu nieograniczonego na adaptacje poddasza w zabytkowym budynku pałacu w Łosiowie”.

7.4. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym, którzy otrzymali specyfikacje istotnych warunków zamówienia pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść złożonych wniosków wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest zamieszczona niniejsza specyfikacja.

7.5. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami.

7.6. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

8. Wymagania dotyczące wadium.
1. Ustala się wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
2. Wykonawca wnosi wadium nie później niż przed upływem terminu składania ofert w następujących formach:
o pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy,
o poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
o gwarancjach bankowych,
o gwarancjach ubezpieczeniowych,
o poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:

BGK- Oddział Opole 52 1130 1219 0026 3137 0620 0004

Do oferty zaleca się dołączyć kopię polecenia przelewu.

Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w siedzibie Zamawiającego poprzez dołączenie oryginału dokumentu wadialnego do oryginału oferty.
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą znalezienia się środków finansowych na rachunku zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

o odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
o nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
o zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa.


9. Termin związania ofertą.

9.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy).

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10. Opis sposobu przygotowania oferty.

10.1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę.

a) formularz ofertowy;

b) oświadczenie wymienione w punkcie 6.1. specyfikacji;

c) zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji na zasadach określonych w art. 22a niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeśli dotyczy
d) Wypełniony przedmiar robót - załącznik nr 2 do SIWZ.

10.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie w formie pisemnej.

10.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.4. Dokumenty dotyczące treści oferty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

10.5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczących podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

10.6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie, którego każdego z nich dotyczą.

10.7. Jeżeli zasady reprezentacji wykonawcy nie wynikają między innymi z odpisu z właściwego rejestru wymagane jest załączenie aktualnego dokumentu lub jego poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania wykonawcy uprawniającego do składania podpisów w imieniu Wykonawcy.

10.8. Wszystkie opracowane przez zamawiającego załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez zamawiającego informacje zawarte w załącznikach i niniejszej specyfikacji oraz będą podpisane przez Wykonawcę.

10.9. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

10.10. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

10.11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę.
10.12. Ofertę należy zszyć, zbindować, oprawić lub złożyć w innej formie uniemożliwiającej rozsypanie się kartek.

10.13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

10.14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10.15. Opakowanie i oznakowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie

Zamawiającego tj. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, w sekretariacie oraz oznaczyć jak w poniższej ramce:


nazwa i adres Wykonawcy Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ul. Główna 1

49-330 Łosiów


„OFERTA PRZETARGOWA NA ADAPTACJE PODDASZA W ZABYTKOWYM BUDYNKU PAŁACU W ŁOSIOWIE”.
opatrzyć klauzulą „nie otwierać przed 6.09.2017 r. godz. 9:30”10.16. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

10.17. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

10.18. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

10.19. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

10.20. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

10.21. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
10.22. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.

10.23. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w punkcie 7 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferty należy składać do dnia 6.09.2017 r. do godziny 9:00 w siedzibie zamawiającego tj.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, w sekretariacie.

Oferta złożona po terminie będzie zwrócona wykonawcy bez rozpatrzenia.

11.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 6.09.2017 r. o godzinie 9:30 w siedzibie zamawiającego tj. w Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, parter, pok. Nr 5.

11.4. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

11.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie bip.oodr.pl informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminy realizacji, okresy gwarancji, terminy realizacji i liczby zatrudnionych bezrobotnych zawartych w ofertach.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1. C

12.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.
12.2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
12.3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania zawarte w SIWZ.
12.4. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, opłaty transportowe itp., włącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT.
12.5. Przedmiar robót powinien zostać sporządzony w oparciu o wszystkie pozycje zawarte w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ i dołączony do oferty.
12.6. Ceną oferty, jest kwota ustalona na podstawie wyceny wszystkich pozycji w przedmiarze robót, wymieniona w Formularzu Ofertowym z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z korekty omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (pozycji podanych w wycenionym zestawieniu planowanych prac i przewidywanych kosztów).
12.7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.
12.8. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
12.9. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

13.2. Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych składników:

Lp. Nazwa Kryterium Znaczenie (waga)
kryterium


1 Najniższa cena 60%

2 Najdłuższy okres gwarancji 40%

3 Suma 100%


Sposób punktowania rozpatrywanych ofert wg wag podanych w specyfikacji

1. Najniższa cena - 60%

C =Cnx60/Cb gdzie,
C - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium najniższa cena

Cn - cena najniższa spośród badanych ofert

Cb - cena z badanej oferty

- maksymalna ilość punktów za najniższą cenę - 60,00 pkt.

2. Najdłuższy okres gwarancji - 40%

G = Gbx40/ Gn gdzie,

G -ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium najdłuższy okres gwarancji

Gb -okres gwarancji z badanej oferty

Gn - najdłuższy okres gwarancji spośród badanych ofert Najdłuższy okres gwarancji będzie wyliczany w miesiącach.

Najkrótszy okres gwarancji to 36 miesięcy. Najdłuższy okres gwarancji to 60 miesięcy.

Zaoferowane okresu gwarancji dłuższego lub krótszego spowoduje, że oferta zostanie odrzucona. - maksymalna ilość punktów w kryterium najdłuższy okres gwarancji - 40,00 pkt.

3. Łączna punktacja.

Łączna punktacja jest sumą punktów uzyskanych w kryteriach: Najniższa cena, Najdłuższy okres gwarancji.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.

14.2. Wybrany wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

14.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zmówienia są zobowiązani dostarczyć zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:

a. określenie celu gospodarczego,

b. określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji zamówienia,

c. oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia,

d. zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego.

14.4. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

14.5. Wykonawca ma uprawnienie do zmiany terminu podpisania umowy, nie przekraczającego trzech dni roboczych, po zawiadomieniu zamawiającego.14.6. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15.1. Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej w dniu zawarcia umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej z następujących form:
o w pieniądzu na konto nr BGK- Oddział Opole 52 1130 1219 0026 3137 0620 0004,
o w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
o w gwarancjach bankowych;
o w gwarancjach ubezpieczeniowych;
o poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
15.2. Wielkość zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 10% wartości ceny całkowitej podanej w ofercie.
15.3. Nie dopuszcza się wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie: w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

16.1. Wzór umowy jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

16.2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach:

a. Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji lub zmianie ceny umowy w razie wystąpienia:
I. sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację Robót;
II. zaistnienia siły wyższej;
III. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
IV. okoliczności uzasadniających zmianę sposobu wykonania świadczenia w stosunku do rozwiązań wskazanych w SIWZ, jeżeli Wykonawca uzasadni że proponowane rozwiązania przynoszą oszczędności eksploatacyjne,
b. W trakcie realizacji robót, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy - na wniosek Inwestora przewiduje się możliwość rezygnacji z realizacji części robót, w każdej chwili trwania przedmiotowej umowy, co spowoduje odpowiednią korektę wynagrodzenia Wykonawcy.
c. W przypadku rezygnacji z części Robót, gdy ich wykonanie nie leży w pierwotnym interesie Zamawiającego - wynagrodzenie Wykonawcy zostanie proporcjonalnie pomniejszone.
d. Zamawiający ma prawo zrezygnować z części zakresu wskazanego w OPZ bez podania przyczyny, wówczas odpowiednio zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy.
e. Zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą.
f. Zmianie formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych.
g. zmiany wynagrodzenia umownego:

- zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wartości wynagrodzenia umownego;

h. zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia:

- w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego;
i. zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia.

- zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

j. zmiana personelu realizującego przedmiot zamówienia;

- zmiana osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na inne osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w ofercie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

k. zmiany będą korzystne dla zamawiającego i nie będą:

- wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona;

- modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia;

- jeżeli zmiany, nie są istotne w rozumieniu w art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 179 ustawy, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI, rozdział 1 - 3 w art. 179 - art. 198 g ustawy.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
b) określenia warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d) odrzucenia oferty odwołującego;

e) opisu przedmiotu zamówienia;

f) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 8.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

18. Tryb ogłoszenia wyników postępowania:


18.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;

d) unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

18.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bip.oodr.pl zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawierające informację, o których mowa w pkt. 18.1. a) lub zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, zawierające informację, o których mowa w pkt. 18.1. d).

18.3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

19. Pozostałe informacje.

19.1. Udostępnianie dokumentacji postępowania odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- udostępnienie nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku,
- zamawiający określi termin i miejsce oraz zakres udostępnienia,
- zamawiający wyznaczy członka komisji, w obecności którego dokonana zostanie czynność przeglądu,

19.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

19.2. Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.
Załącznik nr 2 - Przedmiar robót.
Załącznik nr 3 - Wzór umowy.
Załącznik nr 4 - Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane.
Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
Z dniem 21.08.2017 r. zatwierdzam specyfikację istotnych warunków zamówienia.
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/ogloszenie-o-zamowieniu-575034-N-2017.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/1---Opis-projektu-budowlanego.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/2---okladka-dp-1.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/3---okladki-dp2-pw.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/4---przedmiar-wstep-dp3.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/5---okladki-dp4-bioz.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/Czesc-III-SIWZ-st-00-wymagania-ogolne.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/Czesc-III-SIWZ-st-01-roboty-przygotowawcze.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/Czesc-III-SIWZ-st-02-roboty-dekarskie-pokrycia-dachowe.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/Czesc-III-SIWZ-st-03-roboty-wykonczeniowe.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/mapa-losiow-dz-795.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/mapa-z-mpzp-losiow-dz-795.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/pozwolenie-konserwatora-zabytkow.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/pozwolenie-na-budowe.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/rys1-elewacja-polnocna.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/rys2-elewacja-wschodnia.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/rys3-elewacja-poludniowa.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/rys4-elewacja-zachodnia.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/rys5-rzut-poddasza.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/rysunek-6-rzut-dachu.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/wypis-z-mpzp-losiow-dz-795.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/wyrys-z-mpzp-losiow-dz-795.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/SIWZ-Edytowalny-wersja-sierpien-2017.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/Zalacznik-nr-1-Formularz-oferty.doc"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/Zalacznik-nr-2-do-SIWZ---przedmiar-robot.docx"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/Zalacznik-nr-3-wzor-umowy-edytowalny.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/Zalacznik-nr-4-oswiadczenie.doc"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/Zalacznik-nr-5-wykaz-robot.doc"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/Zalacznik-nr-6-wykaz-osob.doc"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/Zalacznik-nr-7-Oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc"
Informację opublikował(a): Marcin Majgier
Data publikacji: 2017-08-22 13:09:13


Informację zmodyfikował(a): Marcin Majgier
Data modyfikacji: 2017-08-23 10:09:22Liczba odwiedzin dzisiaj: 125
Ostatnia modyfikacja zawartości: 28-12-2020, 08:00:38

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
49-330 Łosiów, ul. Główna 1, tel.: 77 / 4125 297, 4125 327, faks: 77 / 412 53 68
strona www: www.oodr.pl, e-mail: bip@oodr.pl
NIP: 747-10-02-433, REGON: 004515965