Biuletyn używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka prywatności
Polityka plików "Cookies"
AKCEPTUJĘ
Poniedziałek, 26 stycznia 2021 r.

  MENU PRZEDMIOTOWEStrona główna / Zamówienia Publiczne / Ogłoszenie przetargówInformację utworzył(a): Jan Wróblewski
Data utworzenia: 2018-08-14 10:13:03
Ogłoszenie nr 598091-N-2018 / Adaptacja poddasza w zabytkowym budynku pałacu w Łosiowie / Etap II


Ogłoszenie nr 598091-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie: Adaptacja poddasza w zabytkowym budynku pałacu w Łosiowie dla potrzeb centrum edukacji ekologicznej i dziedzictwa kulturowego oraz związane z tym prace budowlano - konserwatorskie elewacji pałacu i konstrukcji dachu wraz z jego ceramicznym pokryciem - Etap II.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, krajowy numer identyfikacyjny 451596500000, ul. ul. Główna 1 , 49330 Łosiów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4 125 297, e-mail oodr@oodr.pl, faks 77 4 125 368.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.oodr.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.oodr.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.oodr.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja poddasza w zabytkowym budynku pałacu w Łosiowie dla potrzeb centrum edukacji ekologicznej i dziedzictwa kulturowego oraz związane z tym prace budowlano - konserwatorskie elewacji pałacu i konstrukcji dachu wraz z jego ceramicznym pokryciem - Etap II.”
Numer referencyjny: DG/ZP/1/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na robotach budowlanych związanych z adaptacją poddasza w zabytkowym budynku pałacu w Łosiowie dla potrzeb centrum edukacji ekologicznej i dziedzictwa kulturowego oraz związane z tym prace budowlano- konserwatorskie elewacji pałacu i konstrukcji dachu wraz z jego ceramicznym pokryciem. Zakres prac obejmował będzie: - renowację i konserwację drewnianych elementów konstrukcji więźby dachowej budynku pałacu, - wymianę pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej na budynku w zakresie oznaczonym kolorem żółtym na „rysunku 6-rzut-dachu" (nachylenie połaci dachowych pokrytych dachówką wynosi 45 - 50 st.) - wymianę obróbek blacharskich na dachu oraz gzymsach i murkach osłonowych, - renowację i konserwację tynków zewnętrznych pałacu, - renowację opaski wokół budynku, - renowację schodów. Wszystkie przewidziane do wykonania prace budowlane zostaną przeprowadzone w sposób zgodny z opisem i zakresem robót konserwatorskich przedstawionych w Programie konserwatorskim dla pałacu w Łosiowie, który został zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Opolu jako spełniający wymogi ochrony dóbr kultury. Na prowadzenie robót w tym zakresie zostało wydane pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Pozwolenie nr 40/N/2016 na prowadzenie robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45200000-9
45210000-2
45400000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik Budowy - posiada: min. 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami z zakresu budowy lub remontu budynków, oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; oraz posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zmianami), Art. 37c stanowi: Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji. Zamawiający wyjaśnia, że: a)osoby posiadające uprawnienia budowlane wydane na terenie UE mogą uzyskać decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych oraz wpis do stosownej izby na zasadach określonych w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65) oraz w Regulaminie postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, kwalifikacje odpowiadające uprawnieniom budowlanym w Polsce. (Załącznik do uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Uchwała nr 7/R/16 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 18 maja 2016 r.) W razie uzyskania uznania kwalifikacji w zakresie wymaganym zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu oraz wpisu do Izby Inżynierów Budownictwa uznaje się, że Wykonawca wykazał spełnienie warunków określonych w tym zakresie. Gdziekolwiek mowa o doświadczeniu zawodowym należy przez to rozumieć okres pełnienia sprecyzowanych dla poszczególnych osób funkcji: od daty uzyskania stosownych uprawnień budowlanych do daty składania oferty ( jeżeli dotyczy). Wszystkie ww. osoby muszą posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji tzn. jedna osoba na dwa lub więcej stanowisk oraz wskazania większej liczby osób niż jest wymagana powyżej. 2) Wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej cztery roboty budowlane w zakresie przedmiotu zamówienia pokrycia dachowego i elewacji budynku wpisanego do rejestru zabytków o wartości robót budowlanych min. 500 000,00 zł brutto (pięćset tysięcy złotych brutto) łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia - według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa , są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ, 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 25.000 złotych. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia i godziny określonej w punkcie 5 Rozdziału XII SIWZ. 3. Wadium może by wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. pieniądzu; 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3. gwarancjach bankowych; 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.4.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj.: BGK- Oddział Opole 52 1130 1219 0026 3137 0620 0004 4. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, jakiego zadania wadium dotyczy. 5. W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
najniższa cena 60,00
najdłuższy okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 1) Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji lub zmianie ceny umowy w razie wystąpienia: • sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację Robót; • zaistnienia siły wyższej; • przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; • okoliczności uzasadniających zmianę sposobu wykonania świadczenia w stosunku do rozwiązań wskazanych w SIWZ, jeżeli Wykonawca uzasadni że proponowane rozwiązania przynoszą oszczędności eksploatacyjne, 2) W trakcie realizacji robót, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy - na wniosek Inwestora przewiduje się możliwość rezygnacji z realizacji części robót, w każdej chwili trwania przedmiotowej umowy, co spowoduje odpowiednią korektę wynagrodzenia Wykonawcy. 3) W przypadku rezygnacji z części Robót, gdy ich wykonanie nie leży w pierwotnym interesie Zamawiającego - wynagrodzenie Wykonawcy zostanie proporcjonalnie pomniejszone. 4) Zamawiający ma prawo zrezygnować z części zakresu wskazanego w OPZ bez podania przyczyny, wówczas odpowiednio zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy. 5) Zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą. 6) Zmianie formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7) zmiany wynagrodzenia umownego: • zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wartości wynagrodzenia umownego; • zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: • w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; 8) zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia. • zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 9) zmiana personelu realizującego przedmiot zamówienia; • zmiana osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na inne osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w ofercie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 10) zmiany będą korzystne dla zamawiającego i nie będą: • wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona; • modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia; • jeżeli zmiany, nie są istotne w rozumieniu w art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych. 11) Istotne postanowienia umowne określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/2-etap/zalacznik-nr-9---oswiadczenie-o-spelnienie-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.doc"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/2-etap/zalacznik-nr-8---oddanie-do-dyspozycji-wykonawcy-zasobow.doc"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/2-etap/zalacznik-nr-7---oswiadczenie-dotyczace-przynaleznosci-do-tej-samej-grupy-kapitalowej.doc"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/2-etap/zalacznik-nr-6---wykaz-osob.doc"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/2-etap/zalacznik-nr-5---wykaz-robot.doc"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/2-etap/zalacznik-nr-4---oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia.doc"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/2-etap/zalacznik-nr-3-wzor-umowy-edytowalny.doc"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/2-etap/zalacznik-nr-2-do-siwz-przedmiar-edytowalny.doc"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/2-etap/zalacznik-nr-1-formularz-oferty.doc"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/2-etap/siwz.doc"

Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/2-etap/zalacznik-nr-2-do-siwz-przedmiar.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/2-etap/wyrys-z-mpzp-losiow-dz-795.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/2-etap/wypis-z-mpzp-losiow-dz-795.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/2-etap/rysunek-6-rzut-dachu-z-zakresem-robot.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/2-etap/rys7-schody.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/2-etap/rys5-rzut-poddasza.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/2-etap/rys4-elewacja-zachodnia.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/2-etap/rys3-elewacja-poludniowa.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/2-etap/rys2-elewacja-wschodnia.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/2-etap/rys1-elewacja-polnocna.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/2-etap/pozwolenie-na-budowe.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/2-etap/pozwolenie-konserwatora-zabytkow.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/2-etap/mapa-z-mpzp-losiow-dz-795.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/2-etap/mapa-losiow-dz-795.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/2-etap/10--czesc-iii-siwz-st-04-opaska-wokol-budynku.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/2-etap/9--czesc-iii-siwz-st-03-roboty-wykonczeniowe.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/2-etap/8--czesc-iii-siwz-st-02-roboty-dekarskie-pokrycia-dachowe.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/2-etap/7--czesc-iii-siwz-st-01-roboty-przygotowawcze.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/2-etap/6---czesc-iii-siwz-st-00-wymagania-ogolne.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/2-etap/5-okladki-dp4-bioz.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/2-etap/4-przedmiar-wstep-dp3.pdf"


Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/2-etap/1-opis-projektu-budowlanego.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/2-etap/2-okladka-dp-1.pdf"
Pobierz załacznik: "https://bip.oodr.pl/store/2-etap/3-okladki-dp2-pw.pdf"Informację opublikował(a): Marcin Majgier
Data publikacji: 2018-08-14 10:13:03


Informację zmodyfikował(a): Marcin Majgier
Data modyfikacji: 2018-08-14 10:28:39Liczba odwiedzin dzisiaj: 4
Ostatnia modyfikacja zawartości: 28-12-2020, 08:00:38

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
49-330 Łosiów, ul. Główna 1, tel.: 77 / 4125 297, 4125 327, faks: 77 / 412 53 68
strona www: www.oodr.pl, e-mail: bip@oodr.pl
NIP: 747-10-02-433, REGON: 004515965