Biuletyn używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka prywatności
Polityka plików "Cookies"
AKCEPTUJĘ
Niedziela, 17 stycznia 2021 r.

  MENU PRZEDMIOTOWEStrona główna / Zamówienia Publiczne / Zakończone przetargiInformację utworzył(a): Jan Wróblewski
Data utworzenia: 2017-10-09 10:19:33
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Adaptacja poddasza w zabytkowym budynku pałacu w Łosiowie

Ogłoszenie nr 500040069-N-2017 z dnia 09-10-2017 r.
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie: Adaptacja poddasza w zabytkowym budynku pałacu w Łosiowie dla potrzeb centrum edukacji ekologicznej i dziedzictwa kulturowego oraz związane z tym prace budowlano - konserwatorskie elewacji pałacu i konstrukcji dachu wraz z jego ceramicznym pokryciem

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 575034-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Krajowy numer identyfikacyjny 451596500000, ul. ul. Główna 1, 49330 Łosiów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4 125 297, e-mail oodr@oodr.pl, faks 77 4 125 368.
Adres strony internetowej (url): www.bip.oodr.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Adaptacja poddasza w zabytkowym budynku pałacu w Łosiowie dla potrzeb centrum edukacji ekologicznej i dziedzictwa kulturowego oraz związane z tym prace budowlano - konserwatorskie elewacji pałacu i konstrukcji dachu wraz z jego ceramicznym pokryciem
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DG/ZP/217
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na robotach budowlanych związanych z adaptacją poddasza w zabytkowym budynku pałacu w Łosiowie dla potrzeb centrum edukacji ekologicznej i dziedzictwa kulturowego oraz związane z tym prace budowlano- konserwatorskie elewacji pałacu i konstrukcji dachu wraz z jego ceramicznym pokryciem. Zakres prac obejmował będzie:- renowację i konserwację drewnianych elementów konstrukcji więźby dachowej budynku pałacu, - wymianę pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej na całym budynku z wyłączeniem pokrycia kopuły wieży, (nachylenie połaci dachowych pokrytych dachówką wynosi 45 - 50 st.) - wymianę obróbek blacharskich na dachu oraz gzymsach i murkach osłonowych, - renowację, konserwację i odtworzenie brakujących iuszkodzonych elementów gzymsów i opasek wieży, - renowację i konserwację tynków zewnętrznych wieży do poziomu tarasu widokowego. Wszystkie przewidziane do wykonania prace budowlane zostaną przeprowadzone w sposób zgodny z opisem i zakresem robót konserwatorskich przedstawionych w Programie konserwatorskim dla pałacu w Łosiowie, który został zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Opolu jako spełniający wymogi ochrony dóbr kultury. Na prowadzenie robót w tym zakresie zostało wydane pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Pozwolenie nr 40/N/2016 na prowadzenie robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru. ADRES INWESTYCJI Działka nr 795 49-330 Łosiów, ul. Główna 1 Gmina Lewin Brzeski Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III SIWZ (opis przedmiotu zamówienia). Na opis przedmiotu zamówienia składają się:- opis przedmiotu zamówienia część III SIWZ - projekt budowlany na adaptacje poddasza w zabytkowym budynku pałacu w Łosiowie dla potrzeb centrum edukacji ekologicznej i dziedzictwa kulturowego oraz związane z tym prace budowlano-konserwatorskie elewacji pałacu i konstrukcji dachu wraz z jego ceramicznym pokryciem, - program konserwatorski pałacu w Łosiowie, - przedmiary robót. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wykonanie robót budowlanych w zakresie szczegółowo określonym w opisie przedmiotu zamówienia - część III SIWZ, b)udzielenie min. 3 letniego okresu gwarancji na zastosowane materiały budowlane i wykonane roboty budowlane, licząc od dnia odbioru końcowego robót bez uwag. Warunki realizacji robót budowlanych: a)Roboty będące przedmiotem zamówienia wykonywane będą na czynnym obiekcie. b) Koszty unieszkodliwiania odpadów powstałych podczas realizacji robót obciążają Wykonawcę. c) Realizacji robót budowlanych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym związane z zagospodarowaniem odpadów przez podmioty spełniające warunki określone ww. aktem prawnym, w pozycjach przedmiaru robót związanych z powstaniem odpadów. d) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca robót. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. e) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45200000-9, 45210000-2, 45400000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 496504.06
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Ogólnobudowlany X-Lagor Andrzej Rogalski
Email wykonawcy: x-lagor@neostrada.pl
Adres pocztowy: Otmuchów, ul. Kossaka 10
Kod pocztowy: 48-385
Miejscowość: Otmuchów
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 610.700,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 606.686,65
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 610.700,00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybuInformację opublikował(a): Agnieszka Chruszczewska
Data publikacji: 2017-10-09 10:19:33Liczba odwiedzin dzisiaj: 70
Ostatnia modyfikacja zawartości: 28-12-2020, 08:00:38

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
49-330 Łosiów, ul. Główna 1, tel.: 77 / 4125 297, 4125 327, faks: 77 / 412 53 68
strona www: www.oodr.pl, e-mail: bip@oodr.pl
NIP: 747-10-02-433, REGON: 004515965