Biuletyn używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka prywatności
Polityka plików "Cookies"
AKCEPTUJĘ
Niedziela, 17 stycznia 2021 r.

  MENU PRZEDMIOTOWEStrona główna / Zamówienia Publiczne / Zakończone przetargiInformację utworzył(a): Jan Wróblewski
Data utworzenia: 2019-11-04 10:48:14
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane - Termomodernizacja budynku biurowego -etap I


Ogłoszenie nr 510235454-N-2019 z dnia 04-11-2019 r.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie: Termomodernizacja budynku biurowego z przebudową części parteru na kotłownię gazową - I etap.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 597663-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Krajowy numer identyfikacyjny 45159650000000, ul. ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4 125 297, e-mail oodr@oodr.pl, faks 77 4 125 368.
Adres strony internetowej (url): www.bip.oodr.pl


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Termomodernizacja budynku biurowego z przebudową części parteru na kotłownię gazową - I etap.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DG/ZP/2/19
II.2) Rodzaj zamówienia:


Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na robotach budowlanych związanych z termomodernizacją budynku biurowego z przebudową części parteru na kotłownię gazową budynku Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Zakres prac obejmował będzie termomodernizację budynku tj (PZT - Plan Zagospodarowania Terenu) 1) Budynek główny (oznaczony na PZT nr 1): • ocieplenie ścian poniżej gruntu oraz ścian zewnętrznych i stropodachów; • wymianę stolarki okiennej (oprócz okien w przyziemiu); • wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych • montaż żaluzji zewnętrznych od strony południowej, • wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej; • montaż drabiny zewnętrznej do wejścia na dach z nadbudówki budynku biurowego; • zamurowanie części ściany z luksferów w obrębie wyjścia z nadbudówki na dach; • niezbędną wymianę drzwi wewnętrznych, • wymianę instalacji odgromowej, • wykonanie opaski wokół budynku. 2) Łącznik (oznaczony na PZT nr 3): • ocieplenie ściany poniżej gruntu oraz powyżej cokołu tylko od strony elewacji frontowej - południowej, • wymianę stolarki okiennej tylko od strony elewacji frontowej - południowej, • wykonanie opaski przy łączniku, tylko od strony elewacji frontowej - południowej. UWAGA: Pomimo, że dokumentacja projektowa zawiera do wykonania większy zakres robót to w ramach tego postępowania nie będzie realizowany następujący zakres prac którego nie należy wyceniać: • przebudowa pomieszczenia na parterze budynku na potrzeby wydzielenia pomieszczenia kotłowni, • wymiana, remont instalacji elektrycznej i c.o. • instalacja gazowa • część niższa oznaczona na PZT nr 2 (w tej części budynku nie będą wykonane żadne prace) • łącznik oznaczony na PZT nr 3 (w tej części ma być wykonany tylko zakres prac opisany w punkcie I. 2). 3) Wszystkie przewidziane do wykonania prace budowlane są szczegółowo opisane w: • dokumentacji projektowej, • specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, • audycie energetycznym. 4) Cały zakres przedmiotu zamówienia ma być wykonany zgodnie z: • dokumentacją projektową, • specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, • audytem energetycznym. 5) Wszystkie użyte materiały do wykonania prac termomodernizacyjnych muszą spełniać wymagania określone w projekcie oraz audycie energetycznym. Współczynniki przewodzenia ciepła oraz przenikania ciepła muszą być zgodne z parametrami określonymi w audycie energetycznym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7


Dodatkowe kody CPV: 45443000-4, 45410000-4, 45400000-1, 45320000-6, 45321000-3, 45300000-0, 45421000-4, 45421100-5

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


nie

III.3) Informacje dodatkowe:


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1364228.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak


Nazwa wykonawcy: Usługi Inżyniersko-Budowlane Impost Tomasz Duszyński,Usługi Remontowo-Budowlane Artur Słowik
Email wykonawcy: biuro@impost.net.pl
Adres pocztowy: ul. Skautów Opolskich 17/403, 45-286 Opole.
Kod pocztowy: 45-286
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1412265.09
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1412265.09
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1570710.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.Informację opublikował(a): Agnieszka Chruszczewska
Data publikacji: 2019-11-04 10:48:14Liczba odwiedzin dzisiaj: 73
Ostatnia modyfikacja zawartości: 28-12-2020, 08:00:38

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
49-330 Łosiów, ul. Główna 1, tel.: 77 / 4125 297, 4125 327, faks: 77 / 412 53 68
strona www: www.oodr.pl, e-mail: bip@oodr.pl
NIP: 747-10-02-433, REGON: 004515965