06.03.2019r. – NIK Delegatura w Opolu – działalność Ośrodków Doradztwa Rolniczego P/19/098
29.03.2019r. – PPIS w Brzegu – ocena stanu sanitarnego pomieszczeń, w których prowadzone są usługi hotelarskie

Dodano: 24 lutego, 2021 przez Agnieszka Chruszczewska

21.03.2018r. – PPIS – ocena stanu sanitarnego pomieszczeń hotelu
10.05.2018r. – AP Opole – kontrola archiwum zakładowego OODR w Łosiowie
04.07.2018r. – PPIS – ocena stanu sanitarnego obiektu przeznaczonego na wypoczynek młodzieży
23.10.2018r. – Izba Administracji Skarbowej w Opolu – audyt w zakresie zgodności z prawem gospodarowania wybranych środków publicznych w roku 2016
29.11.2018r. – WIORiN Opole – kontrola w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

Dodano: 24 lutego, 2021 przez Agnieszka Chruszczewska

15.02.2017r. – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Kontrola w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.
10.05.2017r. – PSSE Brzeg – Ocena stanu sanitarnego pomieszczeń, w których są prowadzone usługi hotelarskie.
15.12.2017r. – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Kontrola w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.

Dodano: 24 lutego, 2021 przez Agnieszka Chruszczewska

16.02.2016r. – Kuratorium Oświaty w Opolu – kontrola kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnych oraz prowadzenie dokumentacji kształcenia zgodnie z przepisami prawa oświatowego
22.02.2016r. – Marszałek Województwa Opolskiego – Sprawdzenie sposobu wydatkowania dotacji podmiotowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu doradztwa rolniczego, o których mowa w art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 22.10.2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego
13.05.2016r. – PSSE Brzeg – Kontrola stanu sanitarnego i technicznego pomieszczeń, w których są prowadzone usługi hotelarskie
2.06.-30.06.2016r. – Marszałek Województwa Opolskiego – 1. Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe i pozostałe środki trwałe. 2. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu nr BKA-I.1711.4.2015 z 27.04.2015r.
18.07.2016r. – PSSE Brzeg – 1. Kontrola na wniosek o zatwierdzenia zakładu i o wpis do rejestru. 2. Ocena stanu sanitarnego wypoczynku.
06.09.2016r. – Starostwo Powiatowe w Brzegu – Zgodnie z wnioskiem do przeprowadzenia kontroli.
12.12.2016r. – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Kontrola w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.

Dodano: 24 lutego, 2021 przez Agnieszka Chruszczewska

28.01.2015r. – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu – kontrola szkolenia podstawowego w zakresie stosowania ŚOR

20.04.2015r. – Marszałek Województwa Opolskiego – Prawidłowość dokonywania wydatków i stosowania procedur w zakresie zawierania, ewidencjonowania i rozliczania umów z tytułu dostaw, usług i robót budowlanych do wartości progu zamówień publicznych. Prawidłowość dokonywania wydatków i stosowania procedur w zakresie zawierania ewidencjonowania i rozliczania umów z tytułu dostaw, usług i robót budowlanych powyżej wartości progu zamówień publicznych określonych w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

15.05.-26.05. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Opole – zgodnie z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli
15.05.2015r. – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu – Kontrola stanu sanitarnego i technicznego pomieszczeń, w których prowadzone są usługi hotelarskie

15.06.2015r. – Archiwum Państwowe Opole – kontrola archiwum OODR
05.08.2015r. – Starostwo Powiatowe – kontrola okresowa – zgodnie z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli
17.12.2015r. – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu – kontrola w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony rolślin.

Dodano: 24 lutego, 2021 przez Agnieszka Chruszczewska
Kontrole przeprowadzone w OODR w Łosiowie w 2014r.:
10.03.2014r. – Marszałek Województwa Opolskiego – Struktura celowości poniesionych kosztów. Gospodarka kasowa. – kontrola problemowa

1.04.2014r. kontrola szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin

23.05.2014r. – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu – Kontrola stanu sanitarnego i technicznego pomieszczeń, w których prowadzone są usługi hotelarskie

24.09.2014r. – Starostwo Powiatowe w Brzegu – kontrola zgodnie z upoważnieniem: zgodność Ośrodka z wymogami określonymi w art. 28 ustawy o kierujących; prawidłowe prowadzenie dokumentacji; zatrudnienie; pierwsza pomoc; działalność związana ze szkoleniem

11.12.2014r. – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu – kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia działalności w ramach wpisu do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin

Dodano: 24 lutego, 2021 przez Agnieszka Chruszczewska

8.04. – 7.05.2013r. – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – kontrola problemowa w zakresie:
– kosztów wynagrodzeń pracowników jednostki zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
– inwentaryzacja aktywów i pasywów jednostki
28.052013r. – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu – Kontrola stanu sanitarnego i technicznego pomieszczeń, w których prowadzone są usługi hotelarskie – kontrola sanitarna

21.10.2013r. – Starostwo Powiatowe w Brzegu – zgodnie z upoważnieniem – kontrola okresowa

19.11.2013r. – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu – Kontrola pracy Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw – kontrola kompleksowa

Dodano: 24 lutego, 2021 przez Agnieszka Chruszczewska

06.03.-27.03.2012r., 21.11.-06.12.2012r. – Opolski Urząd Wojewódzki – Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w 2011r., dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu państwa w 2008r. (kontrola wybranych wydatków).
16.03.-26.03.2012r. – Archiwum Państwowe – kontrola archiwum zakładowego
02.04.-07.05.2012r. – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu Nr BKT-I.1711.34.2011 z dnia 31.10.2011r. Prawidłowość dokonywania i rozliczania wydatków powyżej kwoty 14000 Euro.
11.09.-11.09.2012r. – Starostwo Powiatowe w Brzegu – kontrola zgodnie z upoważnieniem
26.11.-26.11.2012r. – Kuratorium Oświaty w Opolu – Kontrola działalności Państwowej Komisji Egzaminacyjnej
29.11.-05.12.2012r. – Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu – Kontrola stanu bhp i prawa pracy
10.12.-10.12.2012r. – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu – kontrola zgodnie z upoważnieniem
15.12.2012r. do 15.01.2013r. – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – kontrola problemowa strony podmiotowej BIP

Dodano: 24 lutego, 2021 przez Agnieszka Chruszczewska